ติดตามผลงานเราได้ที่ :

YOUTUBEมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาaseanFacebook Likeสื่อกลางของภาควิชาและโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทาKM SSRU

ข่าวประชาสัมพันธ์สมเด็จพระสังฆราช ทรงอธิษฐานจิตบนแผ่นทองคำเป็นชนวนปฐมฤกษ์ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเดิมสั่งจอง เหรียญที่ละลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

อ่านต่อ

คณะวิทยาการจัดการ :


ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาการจัดการ

     คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538มีภาระกิจในการให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพแขนงวิชาต่าง ๆ การทำวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     คณะวิทยาการจัดการได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งขณะนั้นสถาบันราชภัฎสวนสุนันทายังมีฐานะเป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทาและคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการคณะทำงานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะ วิชาประกอบด้วย อาจารย์จากภาควิชาเศรษศาสตร์และ รัฐศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน อาจารย์เชวง แสนทวีสุข และอาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจาก หน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศน์ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัย มอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ     ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจ

อ่านต่อ