admin

admin       วันที่ 14 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 72 ปี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลการประกวด ดาว-เดือน กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี  2560

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการประกวด "C.A. Ambassador 2017"  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ร่วมด้วยรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในโครงการ  ผลการตัดสินปรากฎว่า นายอติชาติ เอี่ยวทองเพิ่ม (แม็ก)  นักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  และนางสาวแมรี่ อาครัม(แมรี่) นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  ได้รับตำแหน่งดาว - เดือน กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 32 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560  ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งจะทำหน้าที่เป็นต้นแบบในการทำความดี และปฎิบัติหน้าที่จิตอาสาเพื่อสังคมในโอกาสอันควรต่อไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญร่วมจองเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ชุดเหรียญทองคำเลขมงคล ทองคำ เงิน ทองแดง (พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า) หมายเลข 19,29,39,49,59,69,79 ราคาชุดละ 59,999 บาท ชุดเหรียญทองคำเลขมงคล ทองคำ เงิน ทองแดง (พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า) หมายเลข 11,22,33,55,66,77 ราคาชุดละ 49,999 บาท เหรียญเนื้อทองคำ ราคาเหรียญละ 39,999 บาท ผลิตจำนวน 80 เหรียญ เหรียญเนื้อเงิน ราคาเหรียญละ 1,999 บาท และเหรียญเนื้อทองแดง ราคาเหรียญละ 199 บาท และร่วมประมูลชุดเหรียญเลขมงคล ทองคำ เงิน ทองแดง (พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า) หมายเลข 1,9,80 เริ่มต้นที่ราคา 59,999 โดยประมูลในวันงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

     สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมจองเหรียญที่ระลึกฯ สามารถจองเหรียญฯพร้อมชำระเงินเต็มจำนวนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรับเหรียญที่ระลึก ในวันงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0-2160-1490 (ในเวลาราชการ)


      เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล MCOT AWARDS 2017 ของกิจกรรม CSR ในโครงการ “U. มี IDEAS” ประจำปี 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ซึ่งปีนี้ มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 26 ทีม จาก 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด “9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”

     ผลการตัดสิน ผลงานสร้างสรรค์รายการชื่อ “Kids Can DO คิด(ส์)ทำได้” ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย น.ส พรวษา ภักตร์ดวงจันทร์ น.ส ปานจรีย์ วิรัชวงค์ นาย อติคุณ รี้พลไกร นาย ศมะ เกิดศรี นายชินพัฒน์ พร้อมเพราะ นาย อานนท์ เลิศศรัทธาธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติ ยศและประกาศนียบัตร และผลงานสร้างสรรค์รายการชื่อ “บ.ก. 9” ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย นายปราโมทย์ คำมา นายภาสกร วงศ์ญาณากร นายนนทวัฒน์ เต็มนา นางสาวพรพรหม กุสโล นางสาวปิยาภา ภาคามล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 65,000 บาท พร้อมโล่เกียรติ ยศและประกาศนียบัตร โดยมีอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และอาจารย์วิชชา สันทนาประสิทธิ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     สำหรับโครงการ U มี Ideas ประจำปี 2560 ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการประกวดการออกแบบและผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” สำหรับนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยนักศึกษาทั้ง 2 ทีม ได้ร่วมกันสร้างสรรค์รายการ โดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม รับความรู้จากการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ ก่อนคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเดินทางผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย พร้อมนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศดังกล่าว ซึ่งผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะนำไปพิจารณา พัฒนา ต่อยอด ให้เป็นรายการที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสังคม พร้อมที่จะนำเสนอสู่สายตาผู้ชมผ่านสื่อต่างๆของ อสมท. ต่อไป         เมื่อเร็วๆนี้   แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์กนกวรรณ แก้วประเสริฐ หัวหน้าแขนงวิชาฯ นำนักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา จำนวน 170 คน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์บริหารทรัพยากรมนุษย์ 2560 ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัย  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องให้เกิดความสามัคคี รวมถึงสร้างความดี สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงการรักษาความสะอาดและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสาขาวิชาบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

     วันที่ 24 สิงหาคม 2560    เวลา  14.00 น.   สาขาวิชาบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ  จัดพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2560  โดยมีอาจารย์อภิญญา วิเศษสิงห์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นประธาน  ร่วมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี   เข้าร่วมพิธี  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ

     กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  พิธีไหว้ครูของนักศึกษา  คณาจารย์ผูกข้อมือให้กับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พิธีมอบตราประจำสาขาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และการพบปะและผูกข้อมือระหว่างรุ่นพี่และศิษย์เก่า ต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1

     อาจารย์อภิญญา วิเศษสิงห์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวว่า “พิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครู การแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน เป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่ให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และศิษย์เก่า อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย”  


นักศึกษา’โฆษณา วจก. ศึกษาดูงานและร่วมบันทึกเทปรายการ “สามแยกปากหวาน”

          เมื่อเร็วๆนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3-4  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตงาน พร้อมร่วมบันทึกเทปรายการ สามแยกปากหวาน ทางช่อง GMM 25 ซึ่งมี ว่าน ธนกฤต ออฟ ปองศักดิ์ และ ป๊อบ ปองกูล เป็นพิธีกร โดยมีแขกรับเชิญ เทปแรก คือ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ และ ปาน ธนพร แวกประยูร และเทปที่สอง คือ ปาล์มมี่ ปานเจริญ ณ GMM Studio ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียนตามปรัชญาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

Page 1 of 55