วันพฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2558 00:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต ( Bachelor of Administration program)

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาตรี ได้ทำการเปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต ( Bachelor of Administration program) เปิดสอนทั้งสิ้น 8 สาขาประกอบด้วย 

1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Bachelor of Business Administration Program in Business Economics)

เรียนอะไร: กระบวนการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สามารถวิเคราะห์นโยบายระบบเศรษฐกิจ

จบแล้ว: เป็นได้ทั้งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เศรษฐกิจ แผนงาน และนโยบาย พนักงาน ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งภายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ
 

2. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์(Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management)
  

เรียนอะไร: เรียนรู้กระบวนการบริหารธุรกิจ และรู้จักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ

จบแล้ว: สามารถทำงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจส่วนตัว โดยชึความรู้พื้นฐานทางการบริหารธุรกิจและความรู้เฉพาะทาง ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเป็นเจ้าของธุรกิจ
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Bachelor of Business Administration Program in Business Computer)เรียนอะไร: มีความรู้ ความสามารถด้านเทตโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถออกแบบและสร้างระบบงานประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
จบแล้ว: ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งองค์กรของภาครัฐและหน่วยงานเอกชน หรือธุรกิจส่วนตัว4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร(Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking)
เรียนอะไร: เข้าใจหน้าที่ของการลงทุนและการเงิน เรียนรู้ วิเคราะห์ และวางแผนการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจประสบผลสำเร็จ
จบแล้ว: เป็นเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ธนาคาร ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านการเงิน การธนาคาร เจ้าของธุรกิจส่วนตัว5. สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ(Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship)
เรียนอะไร: ผลิตบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจ มีทักษะในการประกอบธุรกิจ เป็นเจ้านายของตัวเอง
จบแล้ว: เจ้าของธุรกิจ ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน6. สาขาวิชาการตลาด(Bachelor of Business Administration Program in Marketing)
เรียนอะไร: ศึกษาความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ สาขาการตลาดมีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ การพยากรณ์การตลาด
จบแล้ว: ทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการการตลาด ทำงานธนาคาร เจ้าจองธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการต่างๆ7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ(Bachelor of Business Administration Program in Business Service Management )
เรียนอะไร: สาขาการจัดการูรกิจบริการมี 2 แขนงวิชา ได้แก่ ธุรกิจบริการเพื่อสูขภาพและความงาม และแขนงวิชาธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร ผลิตบัณทิตทางการบริหารธุรกิจ ให้มีความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจและบริการในหลากหลายรูปแบบ
จบแล้ว: ทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน นักวิชาการ พนักงานบริการ รวมไปถึงเป็นเจ้าของธุรกิจการค้า และธุรกิจบริการ


8. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(Bachelor of Business Administration Program in International Business)
เรียนอะไร: ศึกษาปัจจัยทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การค้า กฎหมาย การตลาด การเงิน ทรัพยาบุคคล กลยุทธ์ พิธีการในการนำเข้า-ส่งออก การประกอบธุรกิจ
จบแล้ว: ทำงานเกี่ยวกับการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ


Read 8390 times