1. สาขาวิชาวารสารสนเทศ (Bachelor of Communication Arts Program in Journalism and Information Technology)

เรียนอะไร: พื้นฐานทางวารสารสนเทศ และองค์ประกอบของข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ จรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบ  ทางด้านวารสารสนเทศ

จบแล้ว: ผู้สื่อข่าว กองบรรณาธิการ ผู้ดูและเว็บและสื่อสังคมออนไลน์ในองค์กรต่างๆ ช่างภาพ  ผู้เขียนบท นักเขียน รายละเอืยดหลักสูตร2. สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร (Bachelor of Communication Arts Program in Public Relations and Corporate Communication) เรียนอะไร: การวางแผน ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ กระบวนการทำงาน การผลิต ผลิตข่าวด้านประชาสัมพันธ์ จบแล้ว: ทำงานด้านสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายดูแลลูกค้า นักวางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์
3. สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด(Bachelor of Communication Arts Program in Advertising and Marketing  Communication) เรียนอะไร: แนวคิดและบทบาทของการสื่อสารการตลาด บทบาทของส่วนประสมทางการตลาดในการทำหน้าที่เป็นเตชครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อถ่ายทอดความคิดจากผู้ประกอบการไปยังผู้บริโภคเป้าหมายแนวทางในการวางแผน กิจกรรมการส่วเสริมการตลาด เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค

จบแล้ว: นักสร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้บริหารงานลูกค้า นักวางแผนวางแผนสื่อโฆษณา นักออกแบบสิ่งพิมพ์ นักวางแผนกาสื่อสารการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด ผู้ผลิตงานโฆษณา ผู้รับจัดงาน
4. สาขาวิทยุโทรทัศน์ (Bachelor of Communication Arts Program in Television Broadcasting)

เรียนอะไร: กระบวนการการผลิตรายการวิทยูชุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการวิทยุโทรทัศน์ พื้นฐานและเทคนิคการสร้างภาพกราฟฟิค การใช้กล้องเพื่อถ่ายงานโทรทัศน์

จบแล้ว:  ผู้กำกับรายการโทรทัศน์ โปรดิวเซอร์ ครีเอทีฟ นักเขียนบท นักจัดรายการโทรทัศน์ พิธีกร นักแสดง นักข่าวโทรทัศน์
5. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง (Bachelor of Communication Arts Program in Radio Broadcasting  )

เรียนอะไร: หลักการวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น กระบวนการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ เทคนิคและขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพวเตอร์พื้นฐานที่เกียวข้องกับการผลิต การเขียนบทวิทยุ

จบแล้ว: ผู้ประกาศข่าว ผู้กำกับรายการวิทยุกระจายเสียง นักเขียนบทวิทยุ นักจัดรายการ ครีเอทีฟรายการวิทยุการจายเสียง นักพากย์เสียงละคร เจ้าหน้าที่ตัดต่อและลำดับเสียง 6. สาขาวิชาการภาพยนตร์ และการสื่อสารการแสดง (Bachelor of Communication Arts Program in Film and Performing Arts)

เรียนอะไร: ทักษะในสาขาวิชาภาพยนตร์และการแสดง ทั้งทฤษฎีและทักษะปฎิบัติ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านกระบวนการคิด การสร้างสรรค์เพื่อการผลิตภาพยนตร์และกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์การแสดง

จบแล้ว:  ผู้กำกับภาพยนตร์ ทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์ นักวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ นักแสดง ผู้ผลิตละคร ประกอบกิจการส่วนตัว ประเภทธุรกิจบันเทิงในด้านภาพยนตร์และการแสดง 7. สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (Bachelor of Communication Arts Program in Animation and New media Communication)

เรียนอะไร: การวางแผน ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ กระบวนการทำงาน การผลิตงาน ผลิตข่าวด้านการประชาสัมพันธ์ 

จบแล้ว:  ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทางสื่อใหม่ นักการตลาดทางสื่อใหม่ นักการตลาดทางสื่อใหม่ ผู้ดำเนินการรายการทางสื่อใหม่ ผู้ประกอบการสื่อใหม่ ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่กราฟิก บรรณาธิการนิตยสารออนไลน์8. สาขาวิชาภาพเคลื่อนใหวและสื่อผสม (Bachelor of Communication Arts Program in Animation and Multimedia)

เรียนอะไร: การผลิตสื่อแอนิเมชั่น 2D 3D เพื่อนำไปใช้ในการผลิตภาพยนตร์ด้านแอนิเมชั่น ตลอดจนการผลิตสื่อด้านมัลติมีเดีย ทั้งในวิทยุโทรทัศน์ โฆษณา และภาพยนตร์

จบแล้ว:  ผู้ผลิตงานในบริษัทแอนิเมชั่นทั้งในและต่างประเทศ ด้านออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกด้านโฆษณาและภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์ นักเขียนภาพประกอบและนักเขียนการ์ตูน เจ้าของธุรกิจด้านการออกแบบสื่อตลอดจนบริษัทด้านแอนิเมชันและมัลติมีเดียงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน