สาขาการบัญชี(Bachelor of Accountancy Program)

เรียนอะไร: ศึกษาเรื่องงบ บัญชี ในองค์กรต่างๆ วิชาชีพบัญชีและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และแก้ไขปัญหาด้านการจัดการในองค์กรภาครัฐได้เป็นอย่างดี รวมทั้งศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

จบแล้ว: ทำงานด้านการทำ-ตรวจสอบ ด้านการภาษีอากร การวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง