ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภาฯ