วจก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ” ประจำปี 2560
วจก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ”

 ประจำปี 2560

           เมื่อวันที่ 24 - 26  พฤษภาคม 2560  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา  และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ

          การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรประจำคณะฯ มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้      โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสด์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างองค์กรแห่งความสุข”  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนองานวิจัยในต่างประเทศ”   ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  และบุคลากรสายสนุบสนุนวิชาการ   เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ   โรงแรมรอยัล  พาวิลเลี่ยน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์