ICMSIT 2017 : วจก.สวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 เปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ                                                                                                                                                             คลิ๊กดูข่าวเพิ่มเติม

ICMSIT 2017 :  วจก.สวนสุนันทา  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

เปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

        วันที่ 16 มิถุนายน 2560  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4   ICMSIT2017 : 4th International Conference on Management Science,Innovation and Technology 2017  Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok,Thailand  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์  คณะวิทยาการจัดการ

          สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ ในปีนี้  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยหลากหลายสาขาเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มนิเทศศาสตร์ กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์งานวิจัย เพื่อการคัดสรรผลงานที่มีคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในทุกมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ และงานวิจัยใหม่ๆ โดยคาดหวังว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานวิจัยเพื่อนำมาแสดงบนเวทีการประชุมวิชาการของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา  ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ  เป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ ในการวิจัยสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา ภูมิปัญญาไทยสู่สากล มีนโยบายและเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่ง  สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได้ และการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการวิจัย เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยตระหนัก และให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการประชุมวิชาการฯดังกล่าว โดยคณะวิทยาการจัดการ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมและเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศต่อไป”