รัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา

“คุณภาพและคุณธรรม”

วิสัยทัศน์
“คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนำด้านการบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

2. วิจัยสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์แก่ชุมชน
และสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME สู่สากล

4. ส่งเสริม และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
DOWNLOAD