สาขาการบัญชี
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
1   อาจารย์ รุ่งลักษมี รอดขำ www.teacher.ssru.ac.th/runglaksamee_ro/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2   อาจารย์ อโนชา โรจนพานิช www.teacher.ssru.ac.th/anocha_ki/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา www.teacher.ssru.ac.th/prateep_wa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ปราณี ตรีทศสกุล www.teacher.ssru.ac.th/pranee_tr/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ นวพร ทองนุช www.teacher.ssru.ac.th/nawaporn_th/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6   อาจารย์ นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี www.teacher.ssru.ac.th/natthwena_si/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ลัดดา หิรัญยวา www.teacher.ssru.ac.th/ladda_hi/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8   อาจารย์ อภิญญา วิเศษสิงห์ www.teacher.ssru.ac.th/apinya_wi/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9   อาจารย์ Bella Iposada Llego www.teacher.ssru.ac.th/bella_ip/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10   ดร. หุดา วงษ์ยิ้ม www.teacher.ssru.ac.th/huda_wo/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ พยนตร์ธร สำเร็จกิจเจริญ www.teacher.ssru.ac.th/payonthorn_su/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2   อาจารย์ สุพัตรา กาญจโนภาส www.teacher.ssru.ac.th/supattra_ka/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ์ www.teacher.ssru.ac.th/wanida_su/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4   ดร. ธงไชย สุรินทร์วรางกูร www.teacher.ssru.ac.th/thongchai_su/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5   อาจารย์ สมชาย บัวรุ่ง www.teacher.ssru.ac.th/somchai_bu/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6   อาจารย์ อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง www.teacher.ssru.ac.th/arpaporn_ph/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7   อาจารย์ ลดาพร พิทักษ์ www.teacher.ssru.ac.th/ladaporn_pi/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แขนงการเงินการธนาคาร
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
1   อาจารย์ รัศมี รัตนอุบล www.teacher.ssru.ac.th/ratsamee_ra/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารวี บุตรบำรุง www.teacher.ssru.ac.th/charawee_bu/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.(หญิง) อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน www.teacher.ssru.ac.th/arunroong_wo/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สังขมณี www.teacher.ssru.ac.th/krisada_su/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5   อาจารย์ วิทยา อินทรพิมล www.teacher.ssru.ac.th/vithaya_in/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6   อาจารย์ ชนากานต์ หังสสูต www.teacher.ssru.ac.th/chanakan_ha/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7   อาจารย์ กุลภัทรา ภัทรพงศธร www.teacher.ssru.ac.th/kunphattra_pa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. @ssru.ac.th
แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
1   อาจารย์ ขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ www.teacher.ssru.ac.th/khajeerat_ph/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ ศุนาลัย www.teacher.ssru.ac.th/routsukol/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ www.teacher.ssru.ac.th/thanasuwit_th/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ ซอแก้ว www.teacher.ssru.ac.th/torsak_so/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สิริอร จำปาทอง www.teacher.ssru.ac.th/siriorn_ch/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6   อาจารย์ กนกวรรณ แก้วประเสริฐ www.teacher.ssru.ac.th/kanokwan_ka/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7   อาจารย์ เปรมใจ เอื้อจิตร์ www.teacher.ssru.ac.th/pramjai_ou/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ มีนคร www.teacher.ssru.ac.th/junpen_me/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9   ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง www.teacher.ssru.ac.th/preecha_po/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10   อาจารย์ อรรณพ ปานพวง www.teacher.ssru.ac.th/unnop_pa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แขนงการประกอบการธุรกิจ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
1   อาจารย์ กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี www.teacher.ssru.ac.th/kawinphat_le/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ www.teacher.ssru.ac.th/duangsamorn_fa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3   อาจารย์ พัชราภรณ์ เลขยันต์ www.teacher.ssru.ac.th/pacharaporn_le/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ญาลดา พรประเสริฐ www.teacher.ssru.ac.th/yalada_po/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ณรงค์พันธ์ รัตนปนัดดา www.teacher.ssru.ac.th/narongphan_ra/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แขนงการตลาด
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
1   อาจารย์ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ www.teacher.ssru.ac.th/nattapong_te/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์ www.teacher.ssru.ac.th/julairat_kh/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภร พลพนาธรรม www.teacher.ssru.ac.th/pattaraporn/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4   ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต www.teacher.ssru.ac.th/pattana_si/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5   อาจารย์ วรางคณา จิตราภัณฑ์ www.teacher.ssru.ac.th/varangkana_ch/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6   อาจารย์ จริญา โพธิเวชเทวัญ www.teacher.ssru.ac.th/jiraya_po/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7   อาจารย์ พรรณรังสี อินทร์พยุง www.teacher.ssru.ac.th/pannarungsri_in/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8   อาจารย์ เทพ เหมือนฟู www.teacher.ssru.ac.th/thep_mu/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9   อาจารย์ ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม www.teacher.ssru.ac.th/chatcharin_sa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10   อาจารย์ ชุติมา คล้ายสังข์ www.teacher.ssru.ac.th/chutima_kl/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แขนงการจัดการธุรกิจบริการ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ www.teacher.ssru.ac.th/pisit_po/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2   อาจารย์ สุรางคนา พิพัฒน์โชคไชโย www.teacher.ssru.ac.th/surangkana_pi/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ www.teacher.ssru.ac.th/sittichai_th/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4   อาจารย์ มนันยา มีนคร www.teacher.ssru.ac.th/mananya_me/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5   ดร. ปรมัตถ์ ชุติมันต์ www.teacher.ssru.ac.th/poramatdha_ch/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
1   อาจารย์ กิตติเวทย์ บุญโญปกรณ์ www.teacher.ssru.ac.th/kittivate_bo/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2   อาจารย์ สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ www.teacher.ssru.ac.th/sutha_po/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3   อาจารย์ ภัทริยา ศรีสุข www.teacher.ssru.ac.th/patriya_sr/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4   อาจารย์ พิชามณต์ ชาญสุไชย www.teacher.ssru.ac.th/valisvalin_ch/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5   อาจารย์ พัทธนันท์ ชัยบุตร www.teacher.ssru.ac.th/phatthanan_ch/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6   อาจารย์ Rowena  Liabore Cabrera www.teacher.ssru.ac.th/rowena_ca/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ศิวิไล ชยางกูร www.teacher.ssru.ac.th/sivilai_ja/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภูมิ แสวงกุล www.teacher.ssru.ac.th/somphoom_sa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์ www.teacher.ssru.ac.th/bundit_pu/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
63   อาจารย์ อภิชาต กำภูมิประเสริฐ www.teacher.ssru.ac.th/aphichart_ka/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
64   ดร. ยุทธภูมิ  ธนากิจบริสุทธิ์ www.teacher.ssru.ac.th/yuthapom_th/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย www.teacher.ssru.ac.th/siriwan_sa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
66   ดร. พิทยา กลองกระโทก www.teacher.ssru.ac.th/pittaya_kl/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
67   อาจารย์ ปิติมนัส บรรลือ www.teacher.ssru.ac.th/pitimanus_bu/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
68   อาจารย์ ประพจน์ ณ บางช้าง www.teacher.ssru.ac.th/parpoj_na/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
69   อาจารย์ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ www.teacher.ssru.ac.th/witcha_sa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
70   อาจารย์ นารีนารถ ปานบุญ www.teacher.ssru.ac.th/nareenad_pa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สุปราณี วัฒนสิน www.teacher.ssru.ac.th/supranee_wa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
72   อาจารย์ สุภาภรณ์ วิมลชัยฤกษ์ www.teacher.ssru.ac.th/supaporn_wi/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แขงวิชาวารสารศาสตร์
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
73   อาจารย์ เอกพล เธียรถาวร www.teacher.ssru.ac.th/ekapon_th/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ www.teacher.ssru.ac.th/surasit_vi/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ปาริชาต รัตนบรรณสกุล www.teacher.ssru.ac.th/parichart_ra/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
76   อาจารย์ ณรงค์ อนุรักษ์ www.teacher.ssru.ac.th/narong_an/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
77   อาจารย์ สิริพร มีนะนันทน์ www.teacher.ssru.ac.th/siriporn_me/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
78   อาจารย์ วิโรจน์ ศรีหิรัญ www.teacher.ssru.ac.th/wiroj_sr/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แขนงวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
79   อาจารย์ พงศวีร์ สุภานนท์ www.teacher.ssru.ac.th/pongsawee_su/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
80   อาจารย์ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ www.teacher.ssru.ac.th/somsak_kl/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
81   อาจารย์ ปานแพร บุณยพุกกณะ www.teacher.ssru.ac.th/panprae_bu/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
82   อาจารย์ พราว อรุณรังสีเวช www.teacher.ssru.ac.th/proud_ar/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
83   อาจารย์ ชิญณ์ ตั้งฐานธนา www.teacher.ssru.ac.th/chin_ta/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
84   อาจารย์ นิติธร อุ้นพิพัฒน์ www.teacher.ssru.ac.th/thirawat_tr/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
85   ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท www.teacher.ssru.ac.th/krisana_ch/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
86   อาจารย์ ปวิตร มงคงประสิทธิ์ www.teacher.ssru.ac.th/pawit_mo/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
87   อาจารย์ สมทบ แก้วเชื้อ www.teacher.ssru.ac.th/somtop_ke/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
88   อาจารย์ สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์ www.teacher.ssru.ac.th/smithinon_th/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
89   อาจารย์ สาวิตรี สุวรรณโณ www.teacher.ssru.ac.th/sawitree_ch/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
90   อาจารย์ นันทิดา โอฐกรรม www.teacher.ssru.ac.th/nantida_ot/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ภากิตติ์ ตรีสกุล www.teacher.ssru.ac.th/phakit_tr/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
92   อาจารย์ วิภาณี แม้นอินทร์ www.teacher.ssru.ac.th/wipanee_ma/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
93   อาจารย์ เรวดี ใวยวาสนา www.teacher.ssru.ac.th/rewadee_wa/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
94   อาจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา www.teacher.ssru.ac.th/siripak_ut/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
95   อาจารย์ สุวิมล อาภาผล www.teacher.ssru.ac.th/suwimol_ap/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกายกาวิล ศรีจินดา www.teacher.ssru.ac.th/prakaikavin_sr/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ www.teacher.ssru.ac.th/somdech_ru/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
98   อาจารย์ ดุษฎี นิลดำ www.teacher.ssru.ac.th/dusadee_ni/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
99   อาจารย์ ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล www.teacher.ssru.ac.th/chinoros_th/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
100   อาจารย์ ธนิต พฤกธรา www.teacher.ssru.ac.th/tanit_pu/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
101   อาจารย์ อิสรี ไพเราะ www.teacher.ssru.ac.th/isari_ti/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.