ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : Doctor of Management Science
        Major : Management Science (Technological University of the Philippines, 2008)
ปริญญาโท   :
   Master of Business Administration (MBA) 
          Major : Controllership (Kasetsart University, 1993)
ปริญญาตรี :   Bachelor of Business Administration (BBA)
   Major :    Accounting (Ramkhamhaeng  University, 1986)
ตำแหน่งงาน :
-คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
-อาจารย์สาขาการบัญชี
Email  :prateep.wa@ssru.ac.th
website  : www.teacher.ssru.ac.th/prateep_wa/
Training
อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัย
อบรมการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติ และรายงานผลงานวิจัย
อบรมการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการตีพิมพ์
อบรมหลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชี การเขียนบทความวิชาการและปรับปรุงหลักสูตร  บัญชีบัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสากล