ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปรัชญา  :  


“แม่แบบที่ดีของสังคม”

วิสัยทัศน์  :คณะวิทยาการจัดการ : แม่แบบที่ดีของสังคม ด้านการบริหารจัดการ


พันธกิจ  :


                        1.  ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพตามความต้องการขององค์กรชั้นนำและสังคมให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และรู้จักปรับตัวบนพื้นฐานแห่งโลกวิถีใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ

                        2.  พัฒนาคณาจารย์สู่ความเป็นเอตทัคคะ เพื่อทำหน้าที่วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจสู่การพัฒนาสังคมไทยสู่สากล

                        3.  บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารธุรกิจ แก่ชุมชนและสังคม ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อยกมาตราฐานความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม

                        4.  ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์