ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา  :
“คุณภาพและคุณธรรม”
วิสัยทัศน์  :
“คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนำด้านการบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์
พันธกิจ  :
1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
2. วิจัยสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์แก่ชุมชน
และสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME สู่สากล

4. ส่งเสริม และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์