ขอยกย่องบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


เจ้าของผลงาน

ชื่องานวิจัย

ชื่อวารสาร

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา
Environmental Accounting for Modern Business: Social Responsibility or Economic Competitiveness? (The Case of Thailand)
International Journal of Ecological Economics and Statistics
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
Fairness and Efficiency as Environmentally Determined Factors for Sustainable Development
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย
Housework Efficiency and Economical Systems' Development: A Case Study of Thailand
๔. อาจารย์ ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์
Insuring Consumption against The Health and Environmental Shocks: A Case of Thailand
Internatinal Journal of Ecology & Development