เว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์


สาขาการบัญชี
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1อาจารย์
อภิญญาวิเศษสิงห์www.elfms.ssru.ac.th/apinya_wi/apinya.wi@ssru.ac.th
2อาจารย์ดร.อโนชาโรจนพานิชwww.elfms.ssru.ac.th/anocha_ki/anocha.ro@ssru.ac.th
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประทีปวจีทองรัตนาwww.elfms.ssru.ac.th/prateep_wa/prateep.wa@ssru.ac.th
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราณีตรีทศสกุลwww.elfms.ssru.ac.th/pranee_tr/pranee.tr@ssru.ac.th
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวพรทองนุชwww.elfms.ssru.ac.th/nawaporn_th/nawaporn.th@ssru.ac.th
6อาจารย์
นาถวีณาสินธุชัยภาคเสรีwww.elfms.ssru.ac.th/natthwena_si/natthwena.si@ssru.ac.th
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลัดดาหิรัญยวาwww.elfms.ssru.ac.th/ladda_hi/ladda.hi@ssru.ac.th
8อาจารย์
รุ่งลักษมีรอดขำwww.elfms.ssru.ac.th/runglaksamee_ro/rouglaksamee.ro@ssru.ac.th
9อาจารย์
BellaIposada Llegowww.elfms.ssru.ac.th/bella_ip/bella.ip@ssru.ac.th
10อาจารย์ดร.หุดาวงษ์ยิ้มwww.elfms.ssru.ac.th/huda_wo/huda.wo@ssru.ac.th
11อาจารย์
รุ่งนภาสันติธรรมาwww.elfms.ssru.ac.th/rungnapa_su/rungnapa_su@ssru.ac.th
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พยนตร์ธรสำเร็จกิจเจริญwww.elfms.ssru.ac.th/payonthorn_su/payonthorn.su@ssru.ac.th
13อาจารย์
สุพัตรากาญจโนภาสwww.elfms.ssru.ac.th/supattra_ka/supattra.ka@ssru.ac.th
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดาสุวรรณนิพนธ์www.elfms.ssru.ac.th/wanida_su/wanida.su@ssru.ac.th
15อาจารย์ดร.ธงไชยสุรินทร์วรางกูรwww.elfms.ssru.ac.th/thongchai_su/thongchai.su@ssru.ac.th
16อาจารย์
สมชายบัวรุ่งwww.elfms.ssru.ac.th/somchai_bu/somchai.bu@ssru.ac.th
17อาจารย์
อาภาภรณ์โพธิ์กระจ่างwww.elfms.ssru.ac.th/arpaporn_ph/arpaporn.ph@ssru.ac.th
18อาจารย์
ลดาพรพิทักษ์www.elfms.ssru.ac.th/ladaporn_pi/ladaporn.pi@ssru.ac.th
แขนงการเงินการธนาคาร
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
19อาจารย์
รัศมีรัตนอุบลwww.elfms.ssru.ac.th/ratsamee_ra/ratsamee.ra@ssru.ac.th
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชารวีบุตรบำรุงwww.elfms.ssru.ac.th/charawee_bu/
charawee.ch@ssru.ac.th
21รองศาสตราจารย์ร.ต.อ.(หญิง)อรุณรุ่งวงศ์กังวานwww.elfms.ssru.ac.th/arunroong_wo/arunroong.ar@ssru.ac.th
22รองศาสตราจารย์ดร.กฤษฎาสังขมณีwww.elfms.ssru.ac.th/krisada_su/krisada.kr@ssru.ac.th
23อาจารย์ดร.วิทยาอินทรพิมลwww.elfms.ssru.ac.th/vithaya_in/vithaya.vi@ssru.ac.th
24อาจารย์
ส่งเสริมวจีทองรัตนาwww.elfms.ssru.ac.th/songserm_wa/songserm .wa@ssru.ac.th
25อาจารย์
กุลภัทราภัทรพงศธรwww.elfms.ssru.ac.th/kunphattra_pa/kunphattra.pa@ssru.ac.th
แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
26อาจารย์
ขจีรัตน์พุ่มพฤกษ์www.elfms.ssru.ac.th/khajeerat_ph/khajeerat.ph@ssru.ac.th
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รสสุคนธ์ศุนาลัยwww.elfms.ssru.ac.th/routsukol/routsukol.su@ssru.ac.th
28รองศาสตราจารย์ดร.ธนสุวิทย์ทับหิรัญรักษ์www.teacher.ssru.ac.th/thanasuwit_th/thanasuwit.th@ssru.ac.th
29ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิริอรจำปาทองwww.elfms.ssru.ac.th/siriorn_ch/siriorn.ch@ssru.ac.th
30อาจารย์
กนกวรรณแก้วประเสริฐwww.elfms.ssru.ac.th/kanokwan_ka/kanokwan.ka@ssru.ac.th
31อาจารย์
เปรมใจเอื้อจิตร์www.elfms.ssru.ac.th/pramjai_ou/pramjai.ou@ssru.ac.th
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์เพ็ญมีนครwww.elfms.ssru.ac.th/junpen_me/junpen.me@ssru.ac.th
33อาจารย์ดร.ปรีชาพงษ์เพ็งwww.elfms.ssru.ac.th/preecha_po/preecha.po@ssru.ac.th
34อาจารย์
อรรณพปานพวงwww.elfms.ssru.ac.th/unnop_pa/unnop.pa@ssru.ac.th
แขนงการประกอบการธุรกิจ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
35อาจารย์
กวินพัฒน์เลิศพงษ์มณีwww.elfms.ssru.ac.th/kawinphat_le/kawinphat.le@ssru.ac.th
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงสมรรุ่งสวรรค์โพธิ์www.elfms.ssru.ac.th/duangsamorn_fa/duangsamorn.fa@ssru.ac.th
37อาจารย์
พัชราภรณ์เลขยันต์www.elfms.ssru.ac.th/pacharaporn_le/pacharaporn.le@ssru.ac.th
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ญาลดาพรประเสริฐwww.elfms.ssru.ac.th/yalada_po/yalada.po@ssru.ac.th
39ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณรงค์พันธ์รัตนปนัดดาwww.elfms.ssru.ac.th/narongphan_ra/narongphan.ra@ssru.ac.th
แขนงการตลาด
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
40อาจารย์ดร.ณัฐพงษ์เตชะรัตนเสฏฐ์www.elfms.ssru.ac.th/nattapong_te/
nattapong.te@ssru.ac.th
41ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัมมามนตร์คุณรัตนาภรณ์www.elfms.ssru.ac.th/julairat_kh/julairat.kh@ssru.ac.th
42อาจารย์ดร.พัฒนาศิริโชติบัณฑิตwww.elfms.ssru.ac.th/pattana_si/pattana.te@ssru.ac.th
43อาจารย์
วรางคณาจิตราภัณฑ์www.elfms.ssru.ac.th/varangkana_ch/varangkana.te@ssru.ac.th
44อาจารย์
จริญาโพธิเวชเทวัญwww.elfms.ssru.ac.th/jiraya_po/jiraya.te@ssru.ac.th
45อาจารย์
พรรณรังสีอินทร์พยุงwww.elfms.ssru.ac.th/pannarungsri_in/pannarungsri.te@ssru.ac.th
46อาจารย์
เทพเหมือนฟูwwwelfms.ssru.ac.th/thep_mu/thep.te@ssru.ac.th
47อาจารย์
ชัชรินทร์ศาสตร์เสริมwww.elfms.ssru.ac.th/chatcharin_sa/chatcharin.te@ssru.ac.th
48อาจารย์
ชุติมาคล้ายสังข์www.elfms.ssru.ac.th/chutima_kl/chutima.te@ssru.ac.th
49อาจารย์ดร.อิทธิภูมิพรหมมาwww.elfms.ssru.ac.th/ittipoom_pr/ittipoom.pr@ssru.ac.th
แขนงการจัดการธุรกิจบริการ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
50ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิสิษฐ์พจนจารุวิทย์www.elfms.ssru.ac.th/pisit_po/pisit.te@ssru.ac.th
51อาจารย์
สุรางคนาพิพัฒน์โชคไชโยwww.elfms.ssru.ac.th/surangkana_pi/surangkana.pi@ssru.ac.th
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยธรรมเสน่ห์www.elfms.ssru.ac.th/sittichai_th/sittichai.th@ssru.ac.th
53อาจารย์
มนันยามีนครwww.elfms.ssru.ac.th/mananya_me/mananya.me@ssru.ac.th
54อาจารย์ดร.ปรมัตถ์ชุติมันต์www.elfms.ssru.ac.th/poramatdha_ch/poramatdha.ch@ssru.ac.th
แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
55อาจารย์
พิชามณต์ชาญสุไชยwww.elfms.ssru.ac.th/pichamon_ch/pichamon.ch@ssru.ac.th
56อาจารย์
สุธาพงศ์ถาวรภิญโญwww.elfms.ssru.ac.th/sutha_po/sutha.po@ssru.ac.th
58อาจารย์
พัทธนันท์ชัยบุตรwww.elfms.ssru.ac.th/phatthanan_ch/phatthanan.ch@ssru.ac.th
59อาจารย์ดร.ขวัญชลหัสโยธินwww.elfms.ssru.ac.th/khwanchol_ha/khwanchol.ha@ssru.ac.th
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
60ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิวิไลชยางกูรwww.elfms.ssru.ac.th/sivilai_ja/sivilai.ja@ssru.ac.th
61ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภูมิแสวงกุลwww.elfms.ssru.ac.th/somphoom_sa/somphoom.sa@ssru.ac.th
62ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตผังนิรันดร์www.elfms.ssru.ac.th/bundit_pu/bundit.pu@ssru.ac.th
63อาจารย์
อภิชาตกำภูมิประเสริฐwww.elfms.ssru.ac.th/aphichart_ka/aphichart.ka@ssru.ac.th
64อาจารย์ดร.ยุทธภูมิธนากิจบริสุทธิ์www.elfms.ssru.ac.th/yuthapom_th/yuthapom.th@ssru.ac.th
65ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริวรรณศักดิ์ศิริฤทัยwww.elfms.ssru.ac.th/siriwan_sa/siriwan.sa@ssru.ac.th
66อาจารย์ดร.พิทยากลองกระโทกwww.elfms.ssru.ac.th/pittaya_kl/pittaya.kl@ssru.ac.th
แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
67อาจารย์
ปิติมนัสบรรลือwww.elfms.ssru.ac.th/pitimanus_bu/pitimanus.bu@ssru.ac.th
68อาจารย์
ประพจน์ณ บางช้างwww.elfms.ssru.ac.th/parpoj_na/parpoj.na@ssru.ac.th
69อาจารย์
วิชชาสันทนาประสิทธิ์www.elfms.ssru.ac.th/witcha_sa/witcha.sa@ssru.ac.th
70อาจารย์
นารีนารถปานบุญwww.elfms.ssru.ac.th/nareenad_pa/nareenad.pa@ssru.ac.th
71ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุปราณีวัฒนสินwww.elfms.ssru.ac.th/supranee_wa/supranee.wa@ssru.ac.th
72อาจารย์
สุภาภรณ์วิมลชัยฤกษ์www.elfms.ssru.ac.th/supaporn_wi/supaporn.wi@ssru.ac.th
แขงวิชาวารสารศาสตร์
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
73อาจารย์
เอกพลเธียรถาวรwww.elfms.ssru.ac.th/ekapon_th/ekapon.th@ssru.ac.th
74ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรสิทธิ์วิทยารัฐwww.elfms.ssru.ac.th/surasit_vi/surasit.th@ssru.ac.th
75ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาริชาตรัตนบรรณสกุลwww.elfms.ssru.ac.th/parichart_ra/parichart.th@ssru.ac.th
76อาจารย์
ณรงค์อนุรักษ์www.elfms.ssru.ac.th/narong_an/narong.th@ssru.ac.th
77อาจารย์
สิริพรมีนะนันทน์www.elfms.ssru.ac.th/siriporn_me/siriporn.th@ssru.ac.th
78อาจารย์
วิโรจน์ศรีหิรัญwww.elfms.ssru.ac.th/wiroj_sr/wiroj.th@ssru.ac.th
แขนงวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
79อาจารย์ดร.พงศวีร์สุภานนท์www.elfms.ssru.ac.th/pongsawee_su/pongsawee.su@ssru.ac.th
80อาจารย์ดร.สมศักดิ์คล้ายสังข์www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/somsak.kl@ssru.ac.th
81อาจารย์
ปานแพรบุณยพุกกณะwww.elfms.ssru.ac.th/panprae_bu/panprae.bu@ssru.ac.th
82อาจารย์
พราวอรุณรังสีเวชwww.elfms.ssru.ac.th/proud_ar/proud.ar@ssru.ac.th
84อาจารย์
นิติธรอุ้นพิพัฒน์http://www.elfms.ssru.ac.th/thirawat_tr/
thirawat.tr@ssru.ac.th
85อาจารย์ดร.กฤษณะเชื้อชัยนาทwww.elfms.ssru.ac.th/krisana_ch/krisana.ch@ssru.ac.th
86อาจารย์
ปวิตรมงคงประสิทธิ์www.elfms.ssru.ac.th/pawit_mo/pawit.mo@ssru.ac.th
87อาจารย์
สมทบแก้วเชื้อwww.elfms.ssru.ac.th/somtop_ke/somtop.ke@ssru.ac.th
88อาจารย์
สมิทธินันท์ไทยรุ่งโรจน์www.elfms.ssru.ac.th/smithinon_th/smithinon.th@ssru.ac.th
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
89อาจารย์
สาวิตรีสุวรรณโณwww.elfms.ssru.ac.th/sawitree_ch/sawitree.ch@ssru.ac.th
90อาจารย์ดร.นันทิดาโอฐกรรมwww.elfms.ssru.ac.th/nantida_ot/nantida.ot@ssru.ac.th
91ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภากิตติ์ตรีสกุลwww.elfms.ssru.ac.th/phakit_tr/phakit.tr@ssru.ac.th
92อาจารย์
วิภาณีแม้นอินทร์www.elfms.ssru.ac.th/wipanee_ma/wipanee.ma@ssru.ac.th
93อาจารย์
เรวดีใวยวาสนาwww.elfms.ssru.ac.th/rewadee_wa/rewadee.wa@ssru.ac.th
94อาจารย์
กัญภัสอู่ตะเภาwww.elfms.ssru.ac.th/siripak_ut/siripak.ut@ssru.ac.th
แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
95อาจารย์
สุวิมลอาภาผลwww.elfms.ssru.ac.th/suwimol_ap/suwimol.ap@ssru.ac.th
96ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประกายกาวิลศรีจินดาwww.elfms.ssru.ac.th/prakaikavin_sr/prakaikavin.sr@ssru.ac.th
97ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเดชรุ่งศรีสวัสดิ์www.elfms.ssru.ac.th/somdech_ru/somdech.ru@ssru.ac.th
98อาจารย์ดร.ดุษฎีนิลดำwww.elfms.ssru.ac.th/dusadee_ni/dusadee.ni@ssru.ac.th
99อาจารย์
ชิโนรสถิ่นวิไลสกุลwww.elfms.ssru.ac.th/chinoros_th/chinoros.th@ssru.ac.th
100อาจารย์
ธนิตพฤกธราwww.elfms.ssru.ac.th/tanit_pu/tanit.pu@ssru.ac.th
101อาจารย์
อิสรีไพเราะwww.elfms.ssru.ac.th/isari_ti/isari.ti@ssru.ac.th