เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา 

          คณะวิทยาการจัดการ ก่อกำเนิดจากการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู ฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ซึ่งขณะนั้น มีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและใช้ชื่อ “คณะวิชาวิทยาการจัดการ” โดยวิทยาลัยมอบหมายให้ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา ต่อมาในปีพ.ศ. 2530 จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนใจระดับอนุปริญญาและปริญญา 2 ปี(ต่อเนื่อง) ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 นับแต่นั้นเป็นต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” เป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลักในการให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพแขนงวิชาต่าง ๆ การทำวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกประกาศฯ ให้โอนย้ายบุคลากร และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตั้งขึ้นเป็น "วิทยาลัยนิเทศศาสตร์"

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจใน 3 หลักสูตร และ 6 แขนงวิชา

          1.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

          2.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

          3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

               -  แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

               -  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

               -  แขนงวิชาการตลาด

               -  แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

               -  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

               -  แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

รายนามผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าคณะวิชาและคณบดี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน 9 ท่าน คือ

          1.  อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. 2530 – 2533

          2.  อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. 2533 – 2536

          3.  รองศาสตราจารอุไร ถาวรายุศม์ (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. 2536 – 2539

          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ (คณบดี) พ.ศ. 2539 – 2542

          5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ (คณบดี) พ.ศ. 2542 – 2546

          6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤต (คณบดี) พ.ศ. 2546 – 2552

          7.  อาจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ (คณบดี) พ.ศ. 2552 – 2555

          8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา (คณบดี) พ.ศ. 2556 - 2563

          9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ (คณบดี) พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน