เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมา 

          คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538มีภาระกิจในการให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพแขนงวิชาต่าง ๆ การทำวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          คณะวิทยาการจัดการได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งขณะนั้นสถาบันราชภัฎสวนสุนันทายังมีฐานะเป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทาและคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการคณะทำงานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะ วิชาประกอบด้วย อาจารย์จากภาควิชาเศรษศาสตร์และ รัฐศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน อาจารย์เชวง แสนทวีสุข และอาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจาก หน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศน์ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัย มอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ

          ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษาก่อน หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2530 จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป และในวันที่ 17 เมษายนพ.ศ. 2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่ง ของวิทยาลัยครูสวนสุนันทาประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ

          1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี

          2. ภาควิชาการตลาด

          3. ภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

          4. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์

          5. ภาควิชาเศรษฐศาสตรมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ

          มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลการจัดการเรียนการสอนใจระดับอนุปริญญา ปริญญา 2 ปี(ต่อเนื่อง) ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์ และสายอุตสาหกรรมบริการ ปี พ. ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราช บัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 นับแต่นั้นเป็นต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบัน ราชภัฏสวนสุนันทา
          ในปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบภาควิชาเป็น การบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ในปีการศึกษา 2543 มีโปรแกรมวิชาเพิ่มขึ้นอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปัจจุบันคณะ วิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 15 ปี มีหัวหน้าคณะวิชาและ คณบดี บริหารงาน จำนวน 8 ท่าน คือ

          1.  อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี ( หัวหน้าคณะวิชา ) พ.ศ. 2530 – 2533

          2.  อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน ( หัวหน้าคณะวิชา ) พ.ศ. 2533 – 2536

          3.  รองศาสตราจารอุไร ถาวรายุศม์ (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. 2536 – 2538 ( คณบดีโดยตำแหน่ง ) พ.ศ. 2538 – 2539

          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ ( คณบดี ) พ.ศ. 2539 – 2542

          5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ ( คณบดี ) พ.ศ. 2542 – 2546

          6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤต (คณบดี) พ.ศ. 2546 – 2552

          7.  อาจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ (คณบดี) พ.ศ. 2552 – 2555

          8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา (คณบดี) พ.ศ. 2556 - 2563

          9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์  (คณบดี) พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน