สาขาการบัญชี


ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ดร. หุดา วงษ์ยิ้ม
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก/สถาบันที่จบ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ปีที่สำเร็จการศึกษา

ภาระการสอน

บช.ด.

บธ.ม.

บช.บ.

การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์

2558

2552

2548

12 ชม. / ภาคการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา.
ปริญญาเอก : Doctor of Management Science
        Major : Management Science (Technological University of the Philippines, 2008)
ปริญญาโท   :
   Master of Business Administration (MBA)
          Major : Controllership (Kasetsart University, 1993)
ปริญญาตรี :   Bachelor of Business Administration (BBA)
   Major :    Accounting (Ramkhamhaeng  University, 1986)
ตำแหน่งงาน :
-คณบดีคณะวิทยาการจัดการ-อาจารย์สาขาการบัญชี
Email  :prateep.wa@ssru.ac.th
website  : www.teacher.ssru.ac.th/prateep_wa/
ดร.อโนชา โรจนพานิช
ตำแหน่งปัจจุบัน :อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
Email :  anocha.ki@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/anocha_ki/
ผศ. ปราณี ตรีทศกุล
ปริญญาโท  :  บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีบริหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี  :  บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
ปัจจุบัน – 2553        กรรมการวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจุบัน – 2545        กรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2548 – 2546           ประธานโปรแกรมบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
2548 – 2546           หัวหน้าแขนงวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
2544 – 2542           หัวหน้าสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
2542 - 2541            อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
Email :  pranee.tr@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/pranee_tr/
อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
Email :  natthwena.si@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/natthwena_si/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา
ปริญญาโท  : การศึกษามหาบัณฑิต. (ธุรกิจศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาตรี  : การศึกษามหาบัณฑิต. (ธุรกิจศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
Email :  ladda.hi@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/ladda_hi/
อาจารย์ รุ่งลักษมี รอดขำ

ปริญญาโท  :  MBA.(Accounting) ,Sripatum University
ปริญญาตรี    :
Bachelor's degree ,Suan Dusit Rajabhat University
ตำแหน่ง   :     อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 

Email :  runglaksamee.ro@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/runglaksamee_ro/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพร ทองนุช
ปริญญาโท  :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหงตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
Email :  
nawaporn.th@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/nawaporn_th/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วิเศษสิงห์

ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี),มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี  :   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี),สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):                      
1.  พ.ศ. 2538-2539  ธนาคารศรีนคร จำกัด(มหาชน)                     
2. พ.ศ. 2539-2547  หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ                      
3.  พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา          

ดร.สุภาพ อัครปทุมวงศ์