สาขาการบัญชี


ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์อภิญญา วิเศษสิงห์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี),มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี  :   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี),สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):                      
1.  พ.ศ. 2538-2539  ธนาคารศรีนคร จำกัด(มหาชน)                     
2. พ.ศ. 2539-2547  หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ                      
3.  พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา.
ปริญญาเอก : Doctor of Management Science
        Major : Management Science (Technological University of the Philippines, 2008)
ปริญญาโท   :
   Master of Business Administration (MBA)
          Major : Controllership (Kasetsart University, 1993)
ปริญญาตรี :   Bachelor of Business Administration (BBA)
   Major :    Accounting (Ramkhamhaeng  University, 1986)
ตำแหน่งงาน :
-คณบดีคณะวิทยาการจัดการ-อาจารย์สาขาการบัญชี
Email  :prateep.wa@ssru.ac.th
website  : www.teacher.ssru.ac.th/prateep_wa/
ดร.อโนชา โรจนพานิช
ตำแหน่งปัจจุบัน :อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
Email :  anocha.ki@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/anocha_ki/
ผศ. ปราณี ตรีทศกุล
ปริญญาโท  :  บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีบริหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี  :  บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
ปัจจุบัน – 2553        กรรมการวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจุบัน – 2545        กรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2548 – 2546           ประธานโปรแกรมบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
2548 – 2546           หัวหน้าแขนงวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
2544 – 2542           หัวหน้าสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
2542 - 2541            อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
Email :  pranee.tr@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/pranee_tr/
อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
Email :  natthwena.si@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/natthwena_si/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา
ปริญญาโท  : การศึกษามหาบัณฑิต. (ธุรกิจศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาตรี  : การศึกษามหาบัณฑิต. (ธุรกิจศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
Email :  ladda.hi@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/ladda_hi/
อาจารย์ รุ่งลักษมี รอดขำ

ปริญญาโท  :  MBA.(Accounting) ,Sripatum University
ปริญญาตรี    :
Bachelor's degree ,Suan Dusit Rajabhat University
ตำแหน่ง   :     อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 

Email :  runglaksamee.ro@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/runglaksamee_ro/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพร ทองนุช
ปริญญาโท  :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหงตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
Email :  
nawaporn.th@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/nawaporn_th/
Mrs. Bella Llego
ตำแหน่ง   :     อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
E-mail :  bella.ip@ssru.ac.th
website : http://www.teacher.ssru.ac.th/bella_ip/
ดร. หุดา วงษ์ยิ้ม
ตำแหน่ง   :     อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี


อาจารยรุ่งนภา สันติธรรมา
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
บริหารมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน)
ตำแหน่ง   :     อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี๓.ประสบการณ์การทำงาน
                   - เจ้าหน้าที่ค้าต่างประเทศ (ธนาคารกรุงเทพฯ)
                    - ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัทสินบัวหลวง (มหาชน)
                    - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทในเครือพาราวินเซอร์
                    - Group Accounting Controller บริษัทไมเนอร์กรุ๊ป
ประสบการณ์ด้านบริการวิชาการ
 • นักวิชาการของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาโปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาโปรแกรมบัญขีสำเร็จรูป ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้ทรงกระทรวงศึกษา พิจารณาหลักสูตรการเปิดโรงเรียนภาษีและโรงเรียนบัญชี
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ SME ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (โครงการช่วย SME)
ประสบการณ์ด้านอื่นๆ
 • ผู้จัดการพิเศษขององค์กรปฏิรูปสถาบันการเงิน(ปรส.) กระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาบริษัทต่างประเทศ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • ที่ปรึกษาบริษัท ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประสบการณ์ด้านวิทยากร
 • อาจารย์บรรยาย วิชาการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน โครงการปริญญาโท
                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                             มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                             มหาวิทยาลัยสยาม
 • วิทยากรของกระทรวงพาณิชย์
                             หลักสูตรการบริหารร้านอาหาร
                             หลักสูตรความรู้ต่อเนื่องเพื่อผู้ทำบัญชี
 • วิทยากรบรรยายบริษัททางด้านอบรมสัมมนา
 • วิทยากรบรรยายโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯและบริษัทฯเอกชน
๔.ผลงานวิจัย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสำนักงานบัญชีไทยจากการเปิดเขตการค้าเสรี(ทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผ่นดิน) ปี 2550
 • ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผ่นดิน) ปี 2558
 • ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผ่นดิน) ปี 2559
 • ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผ่นดิน) ปี 2560
         
๕.ผลงานการเขียนหนังสือ      
- ภาษีอากร 1
- ภาษีอากร 2
- รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบ
รายงานทางการเงิน                      
การบริหารภาษีอากร
๖.คุณวุฒิอื่นๆ
          ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เลขที่ TA000755