แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด


ชื่อ
Personal Information
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสาร),มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท  : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์),สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ประวัติการทำงาน (พอสรุป): 
:    ประชาสัมพันธ์ บริษัท คิว มิวสิค จำกัด และบริษัท บาแรมยู จำกัด (เครือแกรมมี่)
:    ครีเอทีฟ บริษัท วีอาร์ พรีเซนเตชั่น จำกัด
:    ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์
                              หัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

อีเมลล์ :
 
prakaikavin.sr@ssru.ac.th
เว็บไซต์ : www.teacher.ssru.ac.th/prakaikavin_sr/


ปริญญาโท  :บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  :นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

Email :  suwimol.ap@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/suwimol_ap/ปริญญาเอก : นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (กำลังศึกษา)
ปริญญาโท : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพํฒนา คณะวิทยาการจัดการ- หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด- กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email :  dusadee.ni@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/dusadee_ni/


รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
Doctor's Degree : Ph.D (Communication) 2006,Thesis: Thai Youth Consumption of Media: Globalisation and Thai Identity University of Westminster, London, U.K
ตำแหน่งปัจจุบัน 
- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- กรรมการวิชาการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
- ประธานสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- อุปนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
- อาจารย์สาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
Email : somdech.ru@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/somdech_ru/ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี :  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
- พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน  อาจารย์สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
- พ.ศ. 2553 – 2554    หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
Email :  chinoros.th@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/chinoros_th/


ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

Email : tanit.pu@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/tanit_pu/

ปริญญาโท นิเทศศาตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต),มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์),สถาบันราชภัฏสวนสุนนันทา 

อีเมลล์ : isari.ti@ssru.ac.th
เว็บไซต์ : www.teacher.ssru.ac.th/isari_ti/