ติดต่อเรา


ฝ่ายเบอร์โทรศัพท์
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ฝ่ายพัสดุและการเงิน

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ฝ่ายวิชาการ

- ผ่ายวิจัย

- ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

- ศูนย์ปฎิบัติการวิทยุโทรทัศน์

02-160-1490

02-160-1491

02-160-1492

02-160-1494

02-160-1495

02-160-1497

02-160-1515

02-160-1090