แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ


ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
Head of  Business Service Management

ผศ.ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
หัวหน้าย์แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

ปริญญาเอก:    (บธ.ด.) บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (การตลาด) ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท :     (บธ.ม.)บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี :     (บธ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
:                      1.ผู้บริหารการตลาด บริษัท สามารถ ไอโมบาย อินเตอร์แนทชั่นนอล จำกัด (มาเลเซีย)
                        2.อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
                        3.อาจาย์ประจำสาขาการตลาด กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ /
                         4.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ /
                         5.ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Email : pisit.po@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/pisit_po/


อาจารย์ สุรางคนา พิพัฒน์โชคไชโย
ตำแหน่งปัจจุบัน :อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ 
Email :  surangkana.pi@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/surangkana_pi/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ 
Email :  sittichai.th@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/sittichai_th/

 


ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ 
Email :
poramatdha.ch@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/poramatdha_ch/

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ 
Email :  mananya.me@ssru.ac.th
website :www.teacher.ssru.ac.th/mananya_me/