แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ


ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
Head of  Business Service Management

หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ Email :  mananya.me@ssru.ac.thwebsite :www.teacher.ssru.ac.th/mananya_me/
Head of  Business Service Management

ผศ.ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์

ปริญญาเอก:    (บธ.ด.) บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (การตลาด) ,มหาวิทยาลัยศรีปทุมปริญญาโท :     (บธ.ม.)บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี :     (บธ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประวัติการทำงาน (พอสรุป)::                      1.ผู้บริหารการตลาด บริษัท สามารถ ไอโมบาย อินเตอร์แนทชั่นนอล จำกัด (มาเลเซีย)                        2.อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น                        3.อาจาย์ประจำสาขาการตลาด กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ /                         4.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ /                         5.ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจEmail : pisit.po@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/pisit_po/


อาจารย์ สุรางคนา พิพัฒน์โชคไชโย
ตำแหน่งปัจจุบัน :อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ Email :  surangkana.pi@ssru.ac.thwebsite :  www.teacher.ssru.ac.th/surangkana_pi/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ Email :  sittichai.th@ssru.ac.thwebsite :  www.teacher.ssru.ac.th/sittichai_th/
 


ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ 
Email :
poramatdha.ch@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/poramatdha_ch/

อาจารย์ประภัสรา วจีทองรัตนา
วุฒิการศึกษา:
- Master of Science in International Management, University of Exeter, United Kingdom
- Bachelor’s Degree: Bachelor of Business Administration in Accounting, Kasetsart University, Thailand
ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ
Email: praphatsara.wa@ssru.ac.th