สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจName
Personal Information
Head of Business Economics


 
ดร. ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปริญญาเอก :เศรษฐศาสตร์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาเศรษฐศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2558
ปริญญาโท   
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2548
ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) สาขาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2544

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารThanakijborisut, Y. (2014). Estimating Price Elasticity of Demand for Medical Care Services in Thailand. UTCC International Journal of Business and EconomicsVol.6, No.1, 19-39.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภูมิ แสวงกุล
ปริญญาเอก : Philosophy Programe in Demography Ph.D.(Demography),Chulalongkorn University
ปริญญาโท : Master of Economics ,M.Econ. ,Sukhothai Thammathirat Open University 
ปริญญาตรี  : Bachelor of Laws ,LL.B.,Bangkok University
ตำแหน่งปัจจุบัน :รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
                   อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Email :  somphoom.sa@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/somphoom_sa/รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
Email :  bundit.pu@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/bundit_pu/
 
Dr. Pittaya Klongkrathonk
 

 
Asst. Prof. Dr. Siriwan Saksiriruthai 
Docter Degree :      Ph.D. (Economics), National Institute of Development Administration, Bangkok THAILAND
Master’s Degree :   M.A. (International Economics and Finance). Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND
Bachelor’s Degree  B.A. (Economics), Thammasat University, Bangkok, THAILAND  
                                 LL.B. (Law),  Ramkhamhaeng University, Bangkok, THAILAND
WORK EXPERIENCES) :
- 2016- present  Full-time Lecturer, Department of Business Economics, Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, THAILAND
- 2011 - 2016  Full-time Lecturer, Department of International Business International College, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, THAILAND
- 2009-2010  Part-Time Lecturer Rangsit University, Pathumthani, THAILAND