สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


Name
Personal Information
Head of Business Economics


 
ดร. ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปริญญาเอก :เศรษฐศาสตร์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาเศรษฐศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2558
ปริญญาโท   
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2548
ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) สาขาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2544

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารThanakijborisut, Y. (2014). Estimating Price Elasticity of Demand for Medical Care Services in Thailand. UTCC International Journal of Business and EconomicsVol.6, No.1, 19-39.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภูมิ แสวงกุล
ปริญญาเอก : Philosophy Programe in Demography Ph.D.(Demography),Chulalongkorn University
ปริญญาโท : Master of Economics ,M.Econ. ,Sukhothai Thammathirat Open University 
ปริญญาตรี  : Bachelor of Laws ,LL.B.,Bangkok University
ตำแหน่งปัจจุบัน :รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
                   อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Email :  somphoom.sa@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/somphoom_sa/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์
ปริญญาเอก                   Ed.D. (Higher Education) Srinakharinwirot University
ปริญญาโท                     M.E. (Economics) Chulalongkorn University
ปริญญาตรี                    B.E. (Economics) University of the Thai Chamber of Commerce

ตำแหน่งทางวิชาการ :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
ตำแหน่งบริหาร :            คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการ
ประวัติการทำงาน :
ปี 2555 – ปัจจุบัน          - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา  สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2555 – ปัจจุบัน          - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองผลงานตีพิมพ์ วารสารบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี 2556 – ปัจจุบัน            - กรรมการและเลขานุการ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                                    - กรรมการ โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี 2553 – ปัจจุบัน          - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย
                                  - คณะอนุกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนงาน สมาคมนักวิจัย
                                    วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม Amos และ Lisrelปี 2553                        
                                  - คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    - คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและ   การประยุกต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                  - วิทยากรโครงการอบรมเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ ระบบพี่เลี้ยง   ระยะยาว 3 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผลงานทางวิชาการ
ตำรา / หนังสือ
1.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (สำนักพิมพ์ธรรมสาร, 2550)
2.  เศรษฐศาสตร์จุลภาค  (สำนักพิมพ์ธรรมสาร, 2550)
3.  เศรษฐศาสตร์มหภาค  (สำนักพิมพ์ธรรมสาร, 2550)
4.  การวิจัยทางธุรกิจ (สำนักพิมพ์ธรรมสาร,  2551)
5.  การบริหารการผลิต  (สำนักพิมพ์ธรรมสาร,2548)
6.  การวิจัยทางการตลาด (สำนักพิมพ์ธรรมสาร, 2551)
7.  การบริหารธุรกิจยุคใหม่ (สำนักพิมพ์ธรรมสาร, 2550)
8.  จริยธรรมทางธุรกิจ (สำนักพิมพ์ธรรมสาร, 2546)
9.  การเงินธุรกิจ (สำนักพิมพ์ธรรมสาร, 2553)
10. การบริหารการผลิต  และการปฏิบัติการ (สำนักพิมพ์ธรรมสาร, 2551)
11. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (สำนักพิมพ์ธรรมสาร, 2546)
12. ประมวลสาระชุดวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ 1) (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2553)
13.  เอกสารการสอนชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 2) (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2554)
 วิชาสอนที่มีความเชี่ยวชาญ
  1. ระเบียบวิธวิจัยทางธุรกิจ
  2. การวิจัยทางการตลาด
  3. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม Amos และ Lisrel
  4. ระเบียบวิธวิจัยขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการ
  5. ระเบียบวิธวิจัยขั้นสูงสำหรับธุรกิจ ฯลฯ
Email :  bundit.pu@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/bundit_pu/

อาจารยอภิชาต กำภูมิประเสริฐ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Email : aphichart.ka@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/aphichart_ka/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวิไล ชยางกูล
ปริญญาโท   :Master of  Economics ,Ramkamheang  University.
ปริญญาตรี   : Bachelor of Economics  .Ramkamheang University.
ตำแหน่ง     : อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจEmail sivilai.ja@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/sivilai_ja/


 


ดร. พิทยา กลองกระโทก
ตำแหน่ง     : อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย
ปริญญาเอก   :     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ปริญญาโท    : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี    :   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ