ฝ่ายบริการการศึกษางานบริหารงานทั่วไป


งานหลักสูตรและการสอน


งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล


งานการรับนักศึกษาต่อ


งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา