แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ


ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
Master's Degree  : Master of Business Administration (General Management) Ramkhamhaeng University.
Bachelor's Degree : Bachelor of Business Administration (General Management) Ramkhamhaeng University.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
Email :  duangsamorn.fa@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/duangsamorn_fa/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาลดา พรประเสริฐ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
website :  www.teacher.ssru.ac.th/yalada_po


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี
ปริญญาโท:   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกริก
:     รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
:    บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
Email : kawinphat.le@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/kawinphat_le/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์พันธ์ู รัตนปนัดดา
 
๑.ชื่อ-สกุล
ภาษาไทย        ผศ.ณรงค์พันธุ์  รัตนปนัดดา
ภาษาอังกฤษ     Asst.Prof.Narongphan Rattanapanadda
๒.คุณวุฒิทางการศึกษา
                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จุฬาฯ
                    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) จุฬาฯ
๓.ประสบการณ์การทำงาน
                   Technical Support (Thai parkerizing Co.,Ltd.)
                   Supervisor (Teijin (Thailand) Co.,Ltd.)
๔.ผลงานวิจัย
- มณชัย เดชสังกรานนท์, อมรรัตน์ สีสุกอง และ ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา. (2560). การศึกษาเบื้องต้นของการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำผลผักปลังสุก. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2557. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
- ณรงค์พันธุ์  รัตนปนัดดา. (2557). การศึกษาผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง. วารสารวิจัย มสด. ตุลาคม-ธันวาคม 2557.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
- ณรงค์พันธุ์  รัตนปนัดดา, พัชราภรณ์ อิ่มอุไร และ วันวิสา คำมิ่ง. (2556).การสกัดไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวด้วยคลื่นเหนือเสียง. มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๙. ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา จุฑามาศ มามั่งคั่ง และฐิติรัตน์ เคาวสุต. (2555). ผลของเอ็นไซม์ต่อการสกัดไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว.  การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
- ณรงค์พันธุ์  รัตนปนัดดา , จิตติมา บุตรพันธุ์ และ กนกวรรณ สุธารส. (2555). ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง. การประชุมทางวิชาการมอบ. วิจัย ครั้งที่ ๖. ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.[ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2554]
- ณรงค์พันธุ์  รัตนปนัดดา , ธนูเพชร พรหมเอาะ และ กานดา วิกยานนท์. (2555). การสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น” ครั้งที่ ๕. ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
- ณรงค์พันธุ์  รัตนปนัดดา , สุปราณี โกกิละนันทน์ และ กัญชลิการ์ มุกดา.(2554) ผลของอุณหภูมิและมอลโตเดกซ์ทรินตัวต่อคุณสมบัติของผงมะเขือเทศทำแห้งแบบพ่นฝอย. การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๔”. ๖-๗ กรกฎาคม. มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ณรงค์พันธุ์  รัตนปนัดดา , วัชราภรณ์  บุญพิมพ์ และ อาทิตยา  ศรีศัมภุวงศ์. (2554).ผลของการเคลือบไคโตซานและขนาดของแคปซูลต่อการเหลือรอดของโพรไบโอติกในเม็ดอัลจิเนต. การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๔”. ๖-๗ กรกฎาคม. มหาวิทยาลัยบูรพา.
- การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง(ENPUS)ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Professional Vote                               
- ณรงค์พันธุ์  รัตนปนัดดา. (2550).การใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) ในการหาความชื้นและ โปรตีนของแป้งสาลี. วารสารวิจัย มสด. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
         
๕.ผลงานการเขียนหนังสือ      
- วิศวกรรมอาหาร ๑
- หลักการวิเคราะห์อาหาร
๖.คุณวุฒิอื่นๆ
          - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี เลข ทะเบียน ภค ๑๓๒๔
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสถานที่ผลิตอาหาร ของศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน(ศพช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี 2551
- คณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2548