แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ


ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
Master's Degree  : Master of Business Administration (General Management) Ramkhamhaeng University.
Bachelor's Degree : Bachelor of Business Administration (General Management) Ramkhamhaeng University.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
Email :  duangsamorn.fa@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/duangsamorn_fa/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาลดา พรประเสริฐ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
website :  www.teacher.ssru.ac.th/yalada_po


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี
ปริญญาโท:   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกริก
:     รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
:    บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
Email : kawinphat.le@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/kawinphat_le/