แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล


Name
Personal Information
Head of Sect Film and Digital Media

หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล


 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
Email :  pongsawee.su@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/pongsawee_su/


ปริญญาเอก  :   หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท  :  การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี  :  การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

 ตำแหน่งปัจจุบัน : 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ,

ประวัติการทำงาน (พอสรุป): 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน      รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2547                    หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อสารการแสดง 
กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ. 2543 – 2547         เลขานุการ อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2543                    กราฟิก ดีไซเนอร์ บริษัท สำนักพิมพ์แม็คปริญญาโท  :  Master of Interactive and Digital Media, The University of Sydney
ปริญญาตรี   :Bachelor of Architectural Technology, New York Institute of Technology
Email :  proud.ar@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/proud_ar/

 

Email :  panprae.bu@ssru.ac.th
website :  http://www.teacher.ssru.ac.th/panprae_bu/ปริญญาเอก   : นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(การโฆษณา),มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี   :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตำแหน่ง  : อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
- อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


Email :  somtop.ke@ssru.ac.th
website : ww.teacher.ssru.ac.th/somtop_ke/


ปริญญาโท : นศบ. ( วารสารศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เอกวารสารศาสาตร์
ปริญญาตรี  :นศ.บ. (วารสารศาสตร์),มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 ประวัติการทำงาน

1 .วางแผนโฆษณา ฝ่ายสื่อสารการตลาด  บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค)
2. พัฒนาบริการเสริม ( ออดิโอเท็กซ์ ) บริษัท มัลติมีเดีย แอนด์ เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ( ยูคอม )
3. การตลาด บริษัทเวิลด์เน็ท แอนด์ เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)(ยูคอม)
4. วางแผนการตลาด  บริษัทแปซิฟิกอินเตอร์เน็ต  (ประเทศไทย )
5. อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
6. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   6.1 กรรมการอำนวยการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( 2545- 2546)
   6.2กรรมการร่างหลักสูตร สื่อนฤมิต ( New Media ) 2544 –2545
   6.3 อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อนฤมิต ( New Media )  2545- 2546
7. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทย
   7.1ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน )
   7.2 ผู้จัดการภาคตะวันออก บ.อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
8 .อาจารย์ประจำ และกรรมการหลักสูตรสาขาวิชา NewMedia (การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ) คณะวิทยาการจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ
1.โครงการวิจัยระบบสารสนเทศชุมชน  ( ทบวงมหาวิทยาลัย ) ต้นแบบระบบบริหารจัดการท้องถิ่น การศึกษา และการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน จังหวัด มหาสารคาม กาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด แหล่งทุนวิจัยทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2544 ไดัรับทุนสนับสนุนปี 2545 (5.4 ล้านบาท )(ผู้ร่วมวิจัย)
2. ศึกษาความต้องการและอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ระดับชุมชนให้  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ 3 จังหวัด ( ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ) จำนวน 35 อบต.  (บริการวิชาการแก่ชุมชน )
3. โครงการวิจัยวิทยุชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ( สกว. ) โครงการวิจัย การใช้วิทยุท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมประชาคมจังหวัดมหาสารคาม ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2545- 2548
ประสบการณ์การสอนและบรรยาย ระดับอุดมศึกษา 
- การออกแบบเวปไซต์(มรฎ.สวนสุนันทา)
- หลักการออกแบบภาพเคลื่อนไหว (มรฎ.สวนสุนันทา)
- ภาพยนตร์แอนิเมชั่น (มรฎ.สวนสุนันทา)
- คอมพิวเตอร์เพื่องานภาพยนตร์ (มรฎ.สวนสุนันทา)
- หลักการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (มรฎ.สวนสุนันทา)
- การตลาดดิจิทัล (มรฎ.สวนสุนันทา)
- การออกแบบและวาดลายเส้นเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อใหม่(มรฎ.สวนสุนันทา)
- การจัดการธุรกิจเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อใหม่  (มรฎ.สวนสุนันทา)
- ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (มรฎ.สวนสุนันทา)
- กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
- การเขียนข่าว (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
- การสืื่อสารการตลาด (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ติดต่อ    สาขา การสื่อสารผ่านสื่อใหม่  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    085-4880445         smithinun.t@gmail.com