แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล


Name
Personal Information
Head of Sect Film and Digital Media

หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล


 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลEmail :  pongsawee.su@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/pongsawee_su/


ปริญญาเอก  :   หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปริญญาโท  :  การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี  :  การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
ตำแหน่งปัจจุบัน : - รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ,ประวัติการทำงาน (พอสรุป):พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน      รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2547                    หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อสารการแสดงกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2543 – 2547         เลขานุการ อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ. 2543                    กราฟิก ดีไซเนอร์ บริษัท สำนักพิมพ์แม็คผู้ช่วยศาสตราจารย์ พราว อรุณรังสีเวช
ปริญญาโท  :  Master of Interactive and Digital Media, The University of Sydneyปริญญาตรี   :Bachelor of Architectural Technology, New York Institute of TechnologyEmail :  proud.ar@ssru.ac.thwebsite :  www.teacher.ssru.ac.th/proud_ar/

 

Email :  panprae.bu@ssru.ac.thwebsite :  http://www.teacher.ssru.ac.th/panprae_bu/ปริญญาเอก   :นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปริญญาโท   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(การโฆษณา),มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี   :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตำแหน่ง  : อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):- อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม- อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


Email :  somtop.ke@ssru.ac.thwebsite : ww.teacher.ssru.ac.th/somtop_ke/

ปริญญาโท : นศบ. ( วารสารศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เอกวารสารศาสาตร์ปริญญาตรี  :นศ.บ. (วารสารศาสตร์),มหาวิทยาลัยกรุงเทพตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลติดต่อ     085-4880445         smithinun.t@gmail.comEmail : smithinon.th@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/smithinon_th/

อาจารย์ชินกฤติ อุดมลาภไพศาลดร.บัญยง พูลทรัพย์

ประวัติการศึกษา
-เตรียมประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก จังหวัดอุดรธานี
-เตรียมประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์แมรี่ จังหวัดอุดรธานี
-ประถมศึกษา        ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
-มัธยมศึกษา          มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
-ปริญญาตรี           นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-ปริญญาโท           ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานวัฒนธรรม)     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
-ปริญญาเอก          นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
CV-BANYONG9.1.62.pptx