แขนงวิชาการเงินการธนาคารชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์ รัศมี รัตนอุบล
ริญญาโท  :Master of Business Administration (Financial Management),  Dhurakij Pundit University
ปริญญาตรี  :  
Bachelor of Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng  University
ตำแหน่ง      : หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร

E-mail      :ratsamee.ra@ssru.ac.th
website    : www.teacher.ssru.ac.th/ratsamee_ra/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ชารวี บุตรบำรุง
ปริญญาเอก   (Ph.D.) Doctor of Philosophy in Management Innovation, Suan Sunandha Rajabhat University
ปริญญาโท  (M.B.A.) Master of Business Administration : Financial Management, Dhurakijpundit University
ปริญญาตรี (B.B.A.) Bachelor of Business Administration : Money and Banking, Ramkhamhaeng University
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

รศ.ร.ต.อ. (หญิง) อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน
ปริญญาโท   :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี   :   บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

ประวัติการทำงาน (พอสรุป)
:–  พนักงานบัญชี บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
–  รองสารวัตรฝ่ายงบประมาณและบัญชี กองการเงิน กรมตำรวจ
Email :  arunroong.wo@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/arunroong_wo/

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สังขมณี 
ปริญญาเอก :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ),มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญาตรี  : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

Email :  krisada.su@ssru.ac.th
website :www.teacher.ssru.ac.th/krisada_su/
 

ดร. วิทยา อินทรพิมล

ตำแหน่งปัจจุบัน :อาจารย์แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
Email : vithaya.in@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/vithaya_in/

คุณวุฒิทางการศึกษา (ชื่อวุฒิการศึกษา/สาขา/สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
ปริญญาตรี/ สาขาหลัก: วิทยาศาสตร์บัณฑิตการบัญชี, สาขารอง: การบัญชีนิติเวช / มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอินดีแอนา
ปริญญาโท/ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการเงินและการจัดการ/ มหาวิทยาลัยเอ็กเซตเตอร์
ปริญญาโท/ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการจัดการระหว่างประเทศ/ มหาวิทยาลัยเอ็กเซตเตอร
ประสบการณ์ (ประสบการณ์การทำงาน)
1 มิ.ย. 2560 – ปุจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
- อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สอนวิชาในแขนงการเงินการธนาคารให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่วิชา : การเงินธุรกิจ ภาษาอังกฤ ธุรกิจ
- ปฏิบัติงานสอน, งานที่ปรึกษานักศึกษา, งานนิเทศนักศึกษา, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- รับผิดชอบงานวิจัยเพื่อให้มีคุณภาพระดับการตีพิมพ์ในวารสารหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- ปฏิบัติงานบริการวิชาการ, งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน
มิ.ย. – ก.ค. 2558 PricewaterhouseCoopers Thailand กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจสอบบัญชี
- ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
- วินิจฉัยและสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาในการตรวจสอบบัญชีกับผู้จัดการและหุ้นส่วนของบริษัท
- วินิจฉัยการเพิ่มพูนความสามารถและโอกาสต่างๆของธุรกิจ
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
Email :
songserm.wa@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/songserm_wa