คณาจารย์


  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต+  การบัญชี


  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต+  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต+  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต+  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

+  แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

+  แขนงวิชาการตลาด

+  แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

+  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

+  แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ