แขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์


ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บริหารทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยสยามปริญญาตรี  :  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) , ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์Email :  kanokwan.ka@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/kanokwan_ka/


ผศ.ดร. ปรีชา พงเพ็ง
ปริญญาโท : Master of  Business Administration (MBA:Human Resource) ,  Siam University
ปริญญาตรี : Bachelor of   Science  (Marketing) , Bansomdejchaopraya-Rajabhat-University


อาจารย์ เปรมใจ เอื้อจิตร
ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์Email :  pramjai.ou@ssru.ac.thwebsite :www.teacher.ssru.ac.th/pramjai_ou/

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :                 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย                 อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์Email : thanasuwit.th@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/thanasuwit_th/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง
ปริญญาโท :    M.B.A    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นครอส ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2541)
ปริญญาตรี  :  ร.บ. (รัฐศาสตร์) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2533)
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประวัติการทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน            อาจารย์ประจำสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน            กรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิจัยคณะวิทยาการจัดการ  พ.ศ. 2555 – 2556              กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ  พ.ศ. 2555 – 2556              กรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ  พ.ศ. 2555 – 2556              กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ  พ.ศ. 2553 – 2555              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  พ.ศ. 2552 - 2556               รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน  พ.ศ. 2552 – 2553              ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  พ.ศ. 2552 – 2553              หัวหน้ากลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ  พ.ศ. 2547 – 2554              กรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ  พ.ศ. 2543 – 2547              ผู้ช่วยหัวหน้าแขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  พ.ศ. 2543 – 2546              ประธานพัฒนาระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ ( Mass education)  วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  พ.ศ. 2544 – 2546              กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  พ.ศ. 2542 – 2547              กรรมการสำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรัฐอินเดียน่า(สหรัฐอเมริกา)พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน            ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยรัฐอินเดียน่า ประจำประเทศไทยโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์  (กลุ่มแอคคอร์ ฝรั่งเศส)  พ.ศ. 2535 – 2537              หัวหน้างาน ฝ่ายห้องพัก โรงแรมโอเรียนเต็ล แมนดาริน กรุงเทพ  (กลุ่มแมนดาริน)  พ.ศ. 2534 – 2535              พนักงานส่วนงานต้อนรับ ฝ่ายห้องพักEmail :  siriorn.ch@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/siriorn_ch/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ มีนคร
ปริญญาเอก  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (ปร.ด.) การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,   มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปริญญาโท  :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) นโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.  มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี  :  คหกรรมศาสตร์ (ครุศาสตร์บัณฑิต)  วิทยาครูสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
website :   www.elfms.ssru.ac.th/junpen_me/


 

ปริญญาโท  : MBA. การจัดการทั่วไป  ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจบัญฑิต( บริหารทรัพยากรมนุษย์) ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Email :  unnop.pa@ssru.ac.thwebsite :  www.teacher.ssru.ac.th/unnop_pa/
ปริญญาโท :  Master of Business Administration (General Management), Ramkhamhaeng  Universityปริญญาตรี :  Bachelor of Accountancy, Dhurakij Pundit Universityตำแหน่ง : หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์Email : Khajeerat.ph@ssru.ac.thwebsite :http://www.teacher.ssru.ac.th/khajeerat_ph/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ ศุนาลัย
ปริญญาเอก :  (Ph.d.)of  RajabhatSuansunandha University   
Major : Development Administration (Management)
Research :Factors affecting competency of contracted permanent teachers of Rajabhat University in Bangkok.

ปริญญาโท  :  Business Administration (MBA) of  Siam University.
      Major : Human Resource Management