หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ


ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : บริหารธุกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ),มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงาน (พอสรุป):  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ในปัจจุบันเป็นอาจารย์และนักวิจัย
Email :  valisvalin.ch@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/valisvalin_ch/
Training :การใช้โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ชัยบุตร

ปริญญาโท  :บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยชิลเลอร์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี  :เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การเงิน-การธนาคารและระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
Email :phatthanan.ch@ssru.ac.th
website :www.teacher.ssru.ac.th/phatthanan_ch/


Doctor’s Degree : Ph.D. (Management), Silpakorn University
ปริญญาโท  : Master of Business Administration (International Business), Lincoln  University
ปริญญาตรี  : Bachelor of Communication  Arts…(Advertising), Bangkok  University
ตำแหน่ง      : อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

Email :sutha.po@ssru.ac.th
website :www.teacher.ssru.ac.th/sutha_po/
Training : การใช้โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัย

ดร.ขวัญชล หัสโยธิน