โหลดเอกสารทั่วไป


ฝ่ายวิชาการ

- จรรยาบรรณบุคลากร

- เอกสารประกอบการยื่นคำร้องต่างๆ ของฝ่ายวิชาการAC00.pdf

- ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนย้อนหลัง กรณีชำระค่าเทอมล่าช้าAC01.pdf

- ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนล่าช้าAC02.pdf

- ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการAC03.pdf

- ขอสำเร็จการศึกษาแบบผิดลำดับขั้นAC04.pdf


- คำร้องขอเปิดวิชาเรียนAC05.pdf

- ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนรหัสวิชาAC06.pdf

- ขอความอนุเคราะห์คืนสภาพนักศึกษาAC07.pdf

- ขอความอนุเคราะห์ตามเกรดAC08.pdf

- คำร้องขอสอบภายหลังจากกำหนดการสอบปลายภาคเรียนAC09.pdf

- คำร้องขอเพิ่มรายวิชาAC10.pdf

- คำร้องขอถอดรายวิชาAC11.pdf

- คำร้องขอยกเลิกรายวิชาAC12.pdf

- คู่มือการออกแบบการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- คู่มือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา


    ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายฝึกอบรม

- ใบลาอุปสมบทHR03.pdf

- แบบยกเลิกวันลาHR04.pdf

- หนังสือลาออกจากราชการHR05.pdf

- ขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศHR06.pdf

- ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติHR07.pdf

- ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลHR08.pdf

- คำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากรHR09.pdf

- คำขอมีบัตร หรือขอบัตรประจำตัวใหม่HR10.pdf

- ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานชั่วคราว)HR11.pdf

- ใบสมัครนักศึกษาช่วยงานHR12.pdf

- คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยระเบียบHR13.pdf

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2547HR14.pdf

- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยHR15.pdf

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการHR16.pdf

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์HR17.pdf

- ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยพนักนงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550HR18.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1HR19.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2HR20.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลักเกณฑ์และวิธีลาHR21.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุบุคคลHR22.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการประเมินผลการปฏิบัติงานHR23.pdf

  ฝ่ายพัสดุ

- แบบขอเบิกพัสดุFMS01.pdf

- แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์FMS02.pdf

- แบบแจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อ - จัดจ้างFMS03.pdf

- แบบขออนุญาตขนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์เข้า-ออกFms04.pdf.


ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

- แบบเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ประจำปีFMS04 (1).pdf

- แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณประจำปีFMS05.pdf

  ฝ่ายการเงินและบัญชี

- แบบแจ้งขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายFMS06.pdf

- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการFMS07.pdf

- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินFMS08.pdf

- ใบสำคัญรับเงินFMS09.pdf

- ใบสำคัญรับเงินวิทยากรFMS10.pdf

  ฝ่ายธุรการ

- บันทึกข้อความFMS11.pdf

- บันทึกข้อความ ออกหนังสือติดต่อราชการภายนอกFMS12.pdf

   ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- แบบฟอร์มการแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์

- แบบฟอร์มการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

- แบบขออนุญาตลาเรียนของนักศึกษาFMS31.pdf

- แบบฟอร์มขอจองห้องประชุมสโมสรนักศึกษาFMS32.pdf

- แบบยืมอุปกรณ์กีฬาFMS33.pdf

  ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

- แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงานFMS15.pdf

- แบบฟอร์มขอจดหมายอนุเคราะห์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - สหกิจศึกษาFMS16.pdf

- แผนที่ฝึกงานFMS17.pdf

- รูปแบบรายงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษFMS18.pdf

- คู่มือการเขียนรายงานFMS19.pdf

  ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์

- SBC1 แบบขอยืมชุดผลิตรายการโทรทัศน์แบบเคลื่อนย้าย (ENG)SCB1-2558.pdf

- SBC2 แบบขอยืมชุดผลิตรายการโทรทัศน์แบบเคลื่อนย้าย (MFP)SCB2-2558.pdf

- SBC3 แบบขอใช้ห้องปฏิบัติการวิชาการSCB3-2558.pdf

- SBC4 แบบขอใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยุกระจายเสียงSBC4.pdf

- SBC5 แบบฟอร์มขอยืมกล้องภาพนิ่งSCB5-2558.pdf

- SBC6 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนSCB6-2558.pdf

- SBC7 ทะเบียนประวัติผู้ใช้บริการ 1SCB7-2558.pdf

- SBC8 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์SCB8-2558.pdf

- SBC9 แจ้งซ่อมอุปกรณ์การเรียนการสอน SCB9-2558.pdf


  ฝ่ายประกันคุณภาพ

- ปก คำนำ สารบัญ SAR 2552 (ระดับคณะ)fms1.pdf

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน (ระดับคณะ)fms2.pdf

- ส่วนที่ 2 ผลปฏิบัติงานตามแผน (ระดับคณะ)fms3.pdf

- ส่วนที่ 3 รายงานการประเมินตนเอง (ระดับคณะ)fms4.pdf

- ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา (ระดับคณะ)fms5.pdf

- ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (ระดับคณะ)fms6.pdf

- ฟอร์มปก SAR 2552 (ระดับคณะ)fms7.pdf

- ฟอร์มคำนำ (ระดับสาขาวิชา)fms8.pdf

- ส่วนที่ 1 บริบทของสาขา (ระดับสาขาวิชา)fms9.pdf

- ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินตนเอง (ระดับสาขาวิชา)fms9_1.pdf

- ส่วนที่ 3 ผลการประเมินและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (ระดับสาขาวิชา)fms9_2.pdf

- ผลการนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาFMS9_52.pdf

ฝ่ายบริการการศึกษา

- คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา1.pdf

- คำนำ2.pdf

- สารบัญ3.pdf

- เนื่อหา4.pdf