แขนงวิชาการตลาด

ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด


ปริญญาโท :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิย์

ประสบการณ์ (ประสบการณ์การทำงาน):
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารุรกิจตั้งแต่ปี 2555 
ผลงานวิจัย (ชื่อผลงานวิจัย/ปีที่ตีพิมพ์)
   - Klaysung, C. (2016). Behaviors and Factors Affecting the Selection of Spa Services among Consumers in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(12), 3852-3856.
  
- Klaysung, Chutima. "The Attention for Tourism Resources of Tourists in Amphawa, Samut Songkhram in Thailand." (2016).


ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

Email :  chutima.kl@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/chutima_kl/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์

ปริญญาเอก    :  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท       :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
Email : nattapong.te@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/nattapong_te/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต
ปริญญาเอก :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท  :      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  :      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการตลาด
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
บ. เอเบิล ซาโน่ อินดัสทรีส์ จำกัด (JV ไทย-ญี่ปุ่น) - ผู้บริหารงานขาย/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (2535-2537)
บ. อัลลายด์ คอมโพเน้นท์ จำกัด (เครือออสเตรเลีย) - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (2538-2539)
บ. โมเบล วู๊ดเวอร์ค จำกัด – ผู้จัดการฝ่ายค้าส่ง/ผู้จัดการฝ่ายส่งออก (2539-2541)
(2541 – ปัจจุบัน)- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
Email : pattana.si@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/pattana_si/


ปริญญาเอก   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท     : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี     การศึกษาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์แขนงวิชาการตลาด
Email : 
julairat.kh@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/julairat_kh/


ปริญญาโท   :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี   :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) , มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการตลาด
Email :  varangkana.ch@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/varangkana_ch/


ปริญญาเอก   :   อยู่ระหว่างการศึกษา
ปริญญาโท      :   การศึกษามหาบัณฑิต  (ธุรกิจศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี     :    ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการ) , วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
Email :  jiraya.po@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/jiraya_po/


 

ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการตลาด
Email :  thep.mu@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/thep_mu

 


ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการตลาด
Email :  chatcharin.sa@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/chatcharin_sa/ปริญญาโท  : บธม.บริหารธุรกิจ (MBA) ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี  : ศศ.บ.(มนุษย์ศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
website :  www.teacher.ssru.ac.th/pannarungsri_in/
Email  :  pannarungsri.in@ssru.ac.th

ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา