บุคลากร


ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
นางสาว นิภาวรรณ ธาราศักดิ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ปริญญาโท :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
            ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
            ผู้อำนวยการกองกลาง

นาย สิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานฝ่ายฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน :
2549 – ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2547 – 2549 เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ, ศูนย์หนังสือ, สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (บธม.) การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประวิติการทำงาน :
2010 - Present   :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2008 - 2010      :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


นาง สุวิมล วจีทองรัตนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี :บริหารธุรกิจบัญฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผลงานวิจัย : เศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ในประเทศไทย :การได้เปรียบเชิงการแข่งขันในท้องถิ่นและมุมมองในระดับโลกติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทร : 02-160-1491

นางสาว มาลัยพรรณ ปั้นทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาว พัชราภรณ์ สีลาดเลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย วรเชษฐ์ เอี่ยมมั่น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 
ปริญญาตรี :  ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
2553-2554 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2554-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นางสาว กันยากร สุจริตเนติการ
นักประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักประชาสัมพันธ์

นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งเรืองชัยคงมี

รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
ปริญญาโท  :    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  :    ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) , สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานฝ่ายคลังและพัสดุ
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน            นักวิชาการพัสดุ , หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

 
นางสาว อรวรรณ บริบาล

นักวิชาการพัสดุ

  1.  
  2. ปริญญาโท  :    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) , มหาวิทยาลัยสยาม
  3. ปริญญาตรี  :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) , สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  4. ตำแหน่งปัจจุบัน :  นักวิชาการพัสดุ
  5. ประวัติการทำงาน (พอสรุป)
  6. :        พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน                         นักวิชาการพัสดุ
  7. :        พ.ศ. 2549 – 2552                           นักวิชาการศึกษา
  8. :        1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 – 2549     เจ้าหน้าที่การเงินโรงงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
 


นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาโท  :  สาขาการบัญชี
ปริญญาตรี  :   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการพัสดุนางสาว อรรถจิรา สงค์จันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน  : นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาว วีณา กันหญีต

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัญประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการเงินและบัญชี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน     นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาว พจนา พัดใย
หัวหน้างานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ปริญญาตรี  :   บริหารธุรกิจและการจัดการ (การบริหารธุรกิจ แขนงการบัญชี) , สถาบันราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่หัวหน้างานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

 
นางสาว อัจฉรา สีลาดเลา

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นายฉัตรลิขิต นิ่มงาม

นักวิชาการศึกษา


นางสาว สุลาวรรณ เพ็ชรแอง
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
  ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (Business Computer), Suansunandha University
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการศึกษา

 นาย ประจวบ ทอสาร
พนักงานพิมพ์ดีด

ตำแหน่งปัจจุบัน : พนักงานพิมพ์ดีด
นาง นัษนันท์ ทิพวัลย์

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการศึกษา
นางสาว จารุณี สนน้อย
นักวิชาการศึกษา

ปริญญา : บริหารทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการศึกษา
 นางสาว เกศิณี นิธิสิริประไพ
นักวิชาการศึกษา
ปริญญาโท :  Master of Science in Technical Education (Technical Education Technology)
ปริญญาตรี : Bachelor of Business Administration (Business Computer), 
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา

 นางสาว พัชรี ทรัพย์ประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี : Bachelor of Business Administration (General Management),     Dhurakijpundit University
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการศึกษา

 
 

นางสาว ภคพร เดชอนันต์
หัวหน้างานฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน :
:         หัวหน้าฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
:         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย นาวิน ศรีแสง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปริญญาตรี  :    บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน :   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
:    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 
นางสาว ปิยะกาญจน์ อภิชัยกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์),มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 นาย นพพล สินสืบผล
นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี  :   ครุศาสตรบัณฑิต  ( เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตำแหน่งปัจจุบัน :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประวัติการทำงาน (พอสรุป)::    เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา:    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาว สายบัว นนท์ศิลา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาตรี    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการทั่วไป (บริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

 
นาย สมภพ บุญคุ้ม
ปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
-  บริษัท แมคไทย จำกัด , บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด, บริษัท ยั ม เร ส เท อ รอง ต ส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

นางสาว วาสนา แสงพรหม

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการศึกษา (งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา)

นางสาว ณัฏฐิญา นุชนาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี   :   บัญชีบัณฑิต, สาขาวิชาการบัญชี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553)
ตำแหน่งปัจจุบัน :  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
 
 นางสาว ดวงเนตร สาระสมบัติ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ปริญญาตรี  2544 – 2547   :  บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

การทำงาน / EXPERIENCE

 2548 – 2553       :    เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด หจก.สยามปกรณ์การค้า

 2554 – 2555       :    ออกบูธแสดงสินค้าหมู่บ้านไทยที่งานโกลบอล วิลเลจ รัฐดูไบ   ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 2556 – 2558       :    ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด หจก.สยามปกรณ์การค้า 

 2559/2016       :    อาชีพอิสระ / Freelance 

ตำแหน่งปัจจุบัน    :    นักวิชาการศึกษา ฝ่ายกองแผนและประกันคุณภาพ

 
นาย กาญจน์มนัส หมื่นสังข์
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดปริญญาตรี  : วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่งปัจจุบัน :งานวิจัยและบริการวิชาการ
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
- 2555-2557 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
- 2557-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 


นายพุทธคุณ บุญทิน

พนักงานขับรถ


คนงาน เปิด/ปิด อาคาร