งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา


     งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา1.  แบบฟอร์มขอจดหมายอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)  DOCX PDF

2.  แบบฟอร์มขอจดหมายอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา (ต่างจังหวัด)  DOCX  PDF

3.  แบบฟอร์มแบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน  DOCX  PDF

4.  แบบฟอร์มแผนที่ฝึกงาน  DOCX  PDF

5.  แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา  PDF

6.  หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา  PDF


7.   แบบฟอร์มบันทึกข้อความ  PDF

8.  แบบฟอร์มลงเรียนร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  DOCX  PDF


9.  แบบฟอร์มลงเรียนร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  DOCX  PDF


10.  แบบฟอร์มลงเรียนร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ  DOCX  PDF


11.   เกณฑ์การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  PDF


12.  รูปแบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา  PDF


13.  สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน  PDF