งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา


     งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา1. แบบฟอร์มขอจดหมายอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

2. แบบฟอร์มแบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาการจัดการ

3. แบบฟอร์มแผนที่ฝึกงาน

4. แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

5. หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา

6. แบบสอบถาม ในโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวโน้มตลาดแรงงาน


7. รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

8. เกณฑ์การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ