ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพงานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

งานประกันคุณภาพ

การจัดการองค์ความรู้ (KM)


การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน


งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ