แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรชื่อ
Personal Information

ปริญญาโท   :  Master of Communication Arts (Advertising), Bangkok University
ปริญญาตรี  :  Bachelor of CommunicationArts (Advertising), Bangkok University
Email :  sawitree.ch@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/sawitree_ch/


ปริญญาโท : Master of Communication Arts (Advertising), Siam University
ปริญญาตรี   :  Liberal Arts (Hotel Studies and Tourism), Siam University
position   : Lecturer of Public Relations and Corporate Communication)
Email :   rewadee.wa@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/rewadee_wa/


ปริญญาโท  :  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์), มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สันทนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
ตำแหน่งปัจจุบัน : 
อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
ประวัติการฝึกอบรม : 
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง
 

ปริญญาโท  :    นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ปริญญาตรี  :    อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
Email :  phakit.tr@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/phakit_tr/


ปริญญาโท  :  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี  :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง  :  อาจารย์อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
Email :  nantida.ot@ssru.ac.th
website :   www.teacher.ssru.ac.th/nantida_ot/
ปริญญาโท : วารสารศาสตร์ มหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี  :  การศึกษาบัณฑิต (บรรรรักษศาสตร์ ),มหาวิทยาลัยศรีณรินทรวิโรฒ ภาคใต้
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):

-  ผู้สื่อข่าว พิธีกร   สถานีโทรทัศน์ ไอทีวีจำกัดมหาชน
-  หัวหน้าครีเอทีฟ และการตลาด บริษัททีนทอล์ก จำกัด
-  เขียนบท และควบคุมการผลิตงานโฆษณา บริษัท แอสซีแมชบอกซ์ จำกัด
- ผลิตงานด้านสื่อสารองค์กร ,งานโฆษณาและรายการโทรทัศน์

Email :  siripak.ut@ssru.ac.th
website :    www.teacher.ssru.ac.th/siripak_ut/