ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการงานผลิตผลงานวิจัย


งานเผยแพร่ผลงานวิจัย


งานผลิตวารสาร วิชาการ


งานบริการวิชาการแก่สังคม


งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน


งาน U - Ranking