แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


ชื่อ
Personal Information
Head of Sect Radio and televisions


อาจารย์ ปิติมนัส บรรลือ
แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ปริญญาเอก   : การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท    :  ครุศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Email :   pitimanus.bu@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/pitimanus_bu/


อาจารย์ ประพจน์ ณ บางช้าง
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์อาจารย์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Email :  parpoj.na@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/parpoj_na/


อาจารย์ วิชชา สันทนาประสิทธิ์
ปริญญาโท  :  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี  :   อักษรศาสตรบัณฑิต (ศิลปการละคร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email :  witcha.sa@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/witcha_sa/อาจารย์ นารีนารถ ปานบุญ
ปริญญาโท  : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ( นิเทศศาสตรพัฒนาการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี  : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( การสื่อสารมวลชน ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):  หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2557- 2559
Email :  nareenad.pa@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/nareenad_pa/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี วัฒนสิน
ปริญญาโท  :   นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
ปริญญาตรี  :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Email :  supranee.wa@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/supranee_wa/อาจารย์ สุภาภรณ์ วิมลชัยฤกษ์
ปริญญาตรี  :  Bachelor of Art(Communication Art)  From Bangkok University, Bangkok, Thailand
ตำแหน่งงาน  :  อาจารย์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1)      Criminal Exhibit the Feminine Violent Victim within Thai Newspaper. World Academic of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Management, Economic and Business Engineering Vol:8 No6, 2014
2)      การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความเป็นจริงของผู้เรียนและผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาพยนตร์ต่อหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 2557, ICMSIT2014, งบรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email :  supaporn.wi@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/supaporn_wi/