ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมงานกิจการนักศึกษา


งานบริหารงานและสวัสดิภาพ


งานแนะแนวและทุนการศึกษา


งานศิลปวัฒนธรรม