เจ้าหน้าที่

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาว จิณห์จุฑา ศรีเหรา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาว ภคพร เดชอนันต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษานาย วรเชษฐ์ เอี่ยมมั่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาว กันยากร สุจริตเนติการ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาว อริสรา สงเคราะห์
เลขาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ


นาย กฤษณ์ปกรณ์  บุญมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาว โยษิตา ดีไพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว สุพัสวี โมรากุล
บุคลากร


ฝ่ายคลังและพัสดุ

นางสาว วีณา กันหญีต
นักวิชาการเงินและบัญชีนาย ธนกฤต  พิพัฒน์สกุลกมล
นักวิชาการพัสดุ
นาย จตุพร  ผั้วผดุง
นักวิชาการพัสดุ
นาย พเยาว์  นุ่มเรืองรัน
นักวิชาการพัสดุฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาว ปาริฉัตร์  จันทร์นวล

นาย วรวิทย์ คุ้มวงศ์
นาย ฉัตรลิขิต นิ่มงาม
นาวสาว พูลศิริ พรหมกุลฝ่ายบริการการศึกษา


นางสาว สุลาวรรณ เพ็ชรแอง
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษานาย ประจวบ ทอสาร
พนักงานพิมพ์ดีด
นาง นัษนันท์ ทิพวัลย์
นักวิชาการศึกษา
นางสาว พัชรี ทรัพย์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
นางสาว จารุณี สนน้อย
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นางสาว สายบัว นนท์ศิลา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
นาย สมภพ บุญคุ้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว เบญจมา สายวิจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ณัฏฐิญา นุชนาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

นาย กาญจน์มนัส หมื่นสังข์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
พนักงานขับรถ / คนงาน เปิด/ปิด อาคาร
นายพุทธคุณ บุญพิมพ์
พนักงานขับรถ


นาย บุญทรัพย์ แซ่ตั้ง

คนงาน เปิด/ปิด อาคาร