เจ้าหน้าที่

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวภคพร เดชอนันต์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารนายวรเชษฐ์ เอี่ยมมั่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวอริสรา สงเคราะห์
เลขาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นายกฤษณ์ปกรณ์  บุญมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสุพัสวี โมรากุล
บุคลากรฝ่ายคลังและพัสดุ

นางสาววีณา กันหญีต
รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุนายธนกฤต  พิพัฒน์สกุลกมล
นักวิชาการพัสดุ
นายจตุพร  ผั้วผดุง
นักวิชาการพัสดุ
นายพเยาว์  นุ่มเรืองรัน
นักวิชาการพัสดุฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวปาริฉัตร์  จันทร์นวล
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นายวรวิทย์ คุ้มวงศ์
นักวิชาการศึกษา
นายฉัตรลิขิต นิ่มงาม
นักวิชาการศึกษา
นาวสาวพูลศิริ พรหมกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายบริการการศึกษา


นางสาวสุลาวรรณ เพ็ชรแอง
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษานายประจวบ ทอสาร
พนักงานพิมพ์ดีด
นางนัษนันท์ ทิพวัลย์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรี ทรัพย์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจารุณี สนน้อย
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นางสาวสายบัว นนท์ศิลา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมนายสมภพ บุญคุ้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวบญจมา สายวิจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุพพัต เสกทวีลาภ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

นายกาญจน์มนัส หมื่นสังข์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการนางสาวโยษิตา ดีไพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถ / คนงาน เปิด/ปิด อาคาร
นายพุทธคุณ บุญพิมพ์
พนักงานขับรถ


นายบุญทรัพย์ แซ่ตั้ง

คนงาน เปิด/ปิด อาคาร