เจ้าหน้าที่

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวภคพร เดชอนันต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษานายวรเชษฐ์ เอี่ยมมั่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวอริสรา สงเคราะห์
เลขาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ


นายกฤษณ์ปกรณ์  บุญมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวโยษิตา ดีไพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพัสวี โมรากุล
บุคลากร


ฝ่ายคลังและพัสดุ

นางสาววีณา กันหญีต
นักวิชาการเงินและบัญชีนายธนกฤต  พิพัฒน์สกุลกมล
นักวิชาการพัสดุ
นายจตุพร  ผั้วผดุง
นักวิชาการพัสดุ
นายพเยาว์  นุ่มเรืองรัน
นักวิชาการพัสดุฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวปาริฉัตร์  จันทร์นวล

นายวรวิทย์ คุ้มวงศ์
นายฉัตรลิขิต นิ่มงาม
นาวสาวพูลศิริ พรหมกุลฝ่ายบริการการศึกษา


นางสาวสุลาวรรณ เพ็ชรแอง
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษานายประจวบ ทอสาร
พนักงานพิมพ์ดีด
นางนัษนันท์ ทิพวัลย์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรี ทรัพย์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจารุณี สนน้อย
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นางสาวสายบัว นนท์ศิลา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
นายสมภพ บุญคุ้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวบญจมา สายวิจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุพพัต เสกทวีลาภ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

นายกาญจน์มนัส หมื่นสังข์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
พนักงานขับรถ / คนงาน เปิด/ปิด อาคาร
นายพุทธคุณ บุญพิมพ์
พนักงานขับรถ


นายบุญทรัพย์ แซ่ตั้ง

คนงาน เปิด/ปิด อาคาร