เบอร์โทรหน่วยงานในมหาวิทยาลัย


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 

คณะที่ตั้งโทรแฟกซ์
คณะครุศาสตร์อาคาร1102-160-105602-160-1057
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีอาคาร2602-160-114302-160-1146
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาคาร3502-160-128402-160-1283
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาคาร4202-160-143502-160-1440
คณะวิทยาการจัดการอาคาร5602-160-149002-160-1491
คณะศิลปกรรมศาสตร์อาคาร5802-160-1388 ต่อ 100-
วิทยาลัยที่ตั้งโทรแฟกซ์
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพอาคาร3702-160-120601-160-1204
วิทยาลัยนานาชาติวิทยาเขตศาลายา034-964-946034-964-945
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการอาคาร3702-160-1182-
วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่อาคาร3802-160-1350-
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์วิทยาเขตสมุทรสงคราม034-773-904034-773-903
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนวิทยาเขตศาลายา062-491-3343-
บัณฑิตวิทยาลัย   
สำนัก / สถาบันที่ตั้งโทรแฟกซ์
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาคาร3102-160-122402-160-1222
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร3102-160-127402-160-1227
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมอาคาร2702-160-121602-160-1054
สำนักงานอธิการบดีอาคาร58  
สำนักทรัพย์สินและรายได้โรงแรมวังสวนสุนันทา02-160-2103-
สถาบันวิจัยและพัฒนาอาคาร38080-572-2715-
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อาคาร3402-160-126502-160-1268
ศูนย์ที่ตั้งโทรแฟกซ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร3102-160-123002-160-1227
ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิคส์อาคาร3402-160-126502-160-1268
ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด)อาคาร3202-160-124602-160-1145
กองที่ตั้งโทรแฟกซ์
กองกลางอาคารสำนักงานอธิการบดี02-160-1023-
กองคลังอาคารสำนักงานอธิการบดี02-160-1016-
กองบริการการศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดี02-160-101702-160-1028
กองพัฒนานักศึกษาอาคาร3802-160-135602-160-1353
กองบริหารงานบุคคลอาคาร3202-160-125202-160-1259
กองนโยบายและแผนอาคารสำนักงานอธิการบดี02-160-103802-160-1007
งานทะเบียนและวัดผลอาคารสำนักงานอธิการบดี02-160-102402-160-1262