ตัวอย่างบทความวิจัย/บทความวิชาการ


เรื่องเล่าความสำเร็จของเถ้าแก่ร้านขายผ้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีa1.pdf

เรื่องเล่าความสาเร็จของผู้ประกอบการนิตยสารบันทึกคุณแม่a2.pdf

ตัวตนที่ถูกปลุกในการเกิดใหม่ของอีโม: การศึกษาเครื่องแต่งกาย เพลง และความเป็นตัวตนของกลุ่มวัฒนธรรมอีโม ปี 2560a3.pdf

ความพร้อมในการบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครa4.pdf

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์a5.pdf