หน้าหลัก > ข่าว > > ประชุมทีมพัฒนาตำราหลักวิชาแกนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
ประชุมทีมพัฒนาตำราหลักวิชาแกนหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:33:33


ดูภาพเพิ่มเติม


นิเทศศาสตร์ คณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมทีมพัฒนาตำราหลักวิชาแกนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายและมติการประชุมถกเแถลงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ 


download pdf20.pdf