ติดต่อเรา


  ฝ่าย  เบอร์โทรศัพท์

- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
02-160-1490

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02-160-1491

- ฝ่ายพัสดุและการเงิน
02-160-1492

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-160-1494

- ฝ่ายวิชาการ
02-160-1495

- ผ่ายวิจัย
02-160-1497

- ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
02-160-1515

- ศูนย์ปฎิบัติการวิทยุโทรทัศน์
02-160-1090


แผนที่

สถานที่ตั้ง


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 56, 57 
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
การคมนาคม


รถโดยสารประจำทาง
ถนนราชวิถี : 18 28 56 108 515  539
ถนนสามเสน : 3 9 16 19 30 32 33 49 64 65 110 505 524