ผู้บริหาร

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดี


อาจารย์ ปิติมนัส บรรลือ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ดร.พงศวีร์ สุภานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัญฑิต


หัวหน้าสำนักงาน


นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี