ผู้บริหาร

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Tel : 02-160-1519
Email : Somsak.kl@ssru.ac.th
รองคณบดี


อาจารย์ ดร.ปิติมนัส บรรลือ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Tel : 02-160-1491
Email : Pitimanu.bu@ssru.ac.th
อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Tel : 02-160-1495
Email : Krisana.ch@ssru.ac.th
อาจารย์ ดร. อิทธิภูมิ พรหมมา

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
Tel : 02-160-1515
Email : Ittipoom.pr@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Tel : 02-160-1494
Email : Pongsawe.su@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Tel : 02-160-1497
Email : Nattapong.te@ssru.ac.thหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัญฑิต
Tel : -
Email : Pisio.po@ssru.ac.th


หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Tel : 02-160-1490
Email : Jinjutha.sr@ssru.ac.th