ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ดร.กฤษณะ เชื่้อชัยนาท
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบำรุง

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์รัศมี รัตนอุบล

หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา

หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์


นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์

หัวหน้าสำนักงาน