ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการดร.กฤษณะ เชื่้อชัยนาท
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบำรุง

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ


อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์รัศมี รัตนอุบล

หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ


อาจารย์ ปิติมนัส บรรลือ

หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์


นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์

หัวหน้าสำนักงาน