อัตลักษณ์ เอกลักษณ์


  อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ“เป็นนักปฎิบัติ ถนัดวิชาการ เชียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ”

  เอกลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดยั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”