อัตลักษณ์ เอกลักษณ์


อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

“เป็นนักปฎิบัติ ถนัดวิชาการ เชียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ”

เอกลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดยั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”