หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > ประชุมทีมพัฒนาฯ 8 ตำราหลัก 8 เล่มวิชาแกน หลักสูตรนิเทศศาสตร์ วจก. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
ประชุมทีมพัฒนาฯ 8 ตำราหลัก 8 เล่มวิชาแกน หลักสูตรนิเทศศาสตร์ วจก. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:22:21


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมทีมพัฒนาตำราหลักวิชาแกนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 2560 รายวิชาการพูดและการนำเสนอเพื่องานนิเทศศาสตร์ (MCA1104) คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาณี แม้นอินทร์ เป็นพี่เลี้ยงประจำทีมวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการประกันคุณภาพ TQF การเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการและหลักสูตร โดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนรประจำรายวิชาเข้าประชุม เพื่อพัฒนาตำรา, จัดทำ มคอ.3 การผลิตสื่อการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ


download pdf12.pdf