หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > แขนงวิชาการโฆษณาฯ วจก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา”
แขนงวิชาการโฆษณาฯ วจก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:13:48

แขนงวิชาการโฆษณาฯ วจก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา”  

     เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกายกาวิล ศรีจินดา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ ห้องประชุมหิรัญญิกา  โรงแรมวังสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา” จัดขึ้นเพื่อศึกษาการพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา กระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา และแนวทางในการนำเสนอหรือเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์   ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวุฒิศักดิ์ อนรรฆพร ผู้กำกับภาพยนต์โฆษณา จากบริษัท Factory01 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนวคิด และขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับผลงานการประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์  "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ"How can Lazada transform your daily life? Lazada Scholarship” มีนักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดเข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการศึกษา และการผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่เวทีการประกวดระดับชาติต่อไป


download pdf7.pdf