หน้าหลัก > ข่าว > > ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-09 18:02:08

ในภาพอาจจะมี 5 คน


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ยกระดับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ด้านพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ACE – 2017 : Actual Economy : Local Solutions for Global Challenges ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการกล่าวปาฐกถาพิเศษ ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่งานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยในต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการรวมทั้งยกระดับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง 


pdf46.pdf