หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ
คณะวิทยาการจัดการ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-17 15:43:36


คณะวิทยาการจัดการ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวพักร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธาน มีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งดังกล่าว ได้เป็นกรรมการประจำคณะฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป


PDF  7.pdf