หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > วจก. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วจก. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:25:37

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารวี บุตรบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน กรอบการประเมินผล การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อหารือการดำเนินงาน กรอบการประเมินผล แผนดำเนินงานถ่ายทอด ติดตามและประเมินผล การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ คำอธิบายตัวชี้วัด งบประมาณและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประจำคณะ ได้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ 


download pdf14.pdf