หน้าหลัก > ข่าว > > คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรในโอกาสสำเร็จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรในโอกาสสำเร็จการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-30 12:19:38

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นันทิดา โอฐกรรม และ  ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ   เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสารระหว่างบุคคล) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใต้ความร่วมมือกับ Ohio University และนางสาวปุณรภา ประดิษฐพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ