หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-30 17:03:11


    วันที่ 30 มีนาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  โดย ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีคณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมอบรม  ณ ห้อง Smart Classroom (5744) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(มคอ.5)และการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)